EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST ANUAL - Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona