Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?
NOTA INFORMATIVA

Des del passat 9 de setembre de 2018, de conformitat amb el que estableix l’article 159.4 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les empreses licitadores que es presentin a licitacions realitzades a través del Procediment Obert Simplificat, han d’estar inscrites en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas del Sector Público (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) en la data final de presentació d’ofertes.


Per més informació:
https://registrodelicitadores.gob.es/rolece/public/inicio.action

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-electronic-dEmpreses-licitadores-RELI

 

 

RECOMENDACIÓ ROLECE

D’acord amb la recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, aquelles empreses licitadores que acreditin que estan tramitant  una sol·licitud d’inscripció en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas del Sector Público  (ROLECE) podran participar en les licitacions tramitades per Procediment Obert Simplificat.

La data màxima d’inscripció en el registre corresponent és la data final de presentació  de proposicions en el procediment de licitació. Aquesta recomanació no s’aplica per les inscripcions al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).