Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

L’Ajuntament de Balenyà s’estructura la seva organització de la forma següent:

A) Organització necessària

1. De caràcter decisori:

  • L’Alcalde i els Tinents d’Alcaldia.
  • El Ple.
  • La Junta de Govern Local (La Junta de Govern Local no és òrgan necessari en municipis de menys de 5.000 habitants però la tenim constituïda voluntàriament per acord de Ple).

2. De caràcter deliberant:

  • La Comissió Especial de Comptes.
  • Els Grups Polítics.

B) Organització complementària

  • La Junta de Portaveus.
  • Els òrgans de participació ciutadana.

 

Accedeix a les publicacions de l'organització municipal al següent enllaç