Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

Informe de contractes adjudicats segons el procediment de l'Ajuntament de Balenyà

Informe de l'import adjudicat durant l'any 2015, en funció del procediment de contractació

Tipus de procediment

Import Brut

Procediments oberts

165,00

Procediments negociats

169.796,33

Contractes menors

135.958,30

Acords marc i compra agregada

0,00

Altres procediments (convenis, arrendaments,...)

0,00

TOTAL

305.919,63