Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

ALCALDE

És el president de la corporació i ostenta que li confereixen les lleis estatals i autonòmiques, i que no hagin estat delegades en la Junta de Govern.

Francesc Arasa Pascual

 

PLE

És el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament,   és integrat per tots els  regidors i és presidit per l'alcalde. El plenari de l’Ajuntament de l’Ampolla, a raó de la població resident al terme municipal, el conformen onzet regidors.

Les seves sessions són públiques. 

Les sessions ordinàries del Ple se celebren a la Casa  de la Vila el segon dijous dels mesos de gener, abril, juliol, octubre, a les 19:00 hores. També es poden convocar sessions del Ple amb caràcter extraordinari si ho decideix el president o ho demana, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

El Ple de l’Ajuntament té la funció de control dels òrgans de govern, i pren acords sobre la organització institucional i del municipi, així com totes aquelles atribucions que li confereixen les lleis estatals i autonòmiques, i que no hagin estat delegades en la Junta de Govern.

MEMBRES DEL PLE

Alcalde

Francesc Arasa Pascual

Regidors

Meritxell Jardí Llambrich

José Luis Pitarque Balagué

Rafel Tomàs Royo

Geno Cabrera González

Lluís Cabrera Roch

Àlvar Casanova Curto 

Antonio Galve Segarra

Francisco Ramírez Rodríguez

Andrea Galbe Pastó

Joan Segarra Piñana

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Els membres estaran nomenats i separats lliurement per l'alcalde que en donarà compte al Ple.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l'alcalde li delegui.
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.