Inscripció al Registre de Participació

Aquest tràmit permet manifestar l’interès en rebre informació i convocatòries relacionades amb els processos participatius que promou l’Ajuntament.

En plazo
Precio / Tasa
És gratuït.
Documentación a aportar

1) Instància específica degudament emplenada.(Formulari model núm: IRP_ins_001_V01).

Descripción

Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades per a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals.

Organismo competente / Responsable
Participació
Área tramitadora
Participació
Quién lo puede pedir

Les persones majors de 16 anys i/o el seu representant degudament acreditat.

També podran participar les entitats, organitzacions i persones jurídiques en general i les plataformes, xarxes o altres formes d’acció col·lectiva, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada.

En el cas dels col·lectius no constituïts en entitat cal que adjuntin un document on consti la voluntat d'almenys 3 persones membres i on es declarin els objectius bàsics, els àmbits d'actuació i les dades de contacte.

Els processos poden anar dirigits a tota la població o, per raó del seu objecte o àmbit territorial, a un determinat o determinats col·lectius de persones.

La convocatòria dels processos dirigits a col·lectius específics s’ha de determinar de forma motivada.

Canales de tramitación
Electrónico / Presencial / Correo postal
              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
  1.  L'Administració General de l'Estat.
  2.  Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  3.  Les entitats que integren l'Administració local.
  4.  El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
Descargar la solicitud para tramitación presencial
Periodo del año en que se puede pedir
En qualsevol moment
Plazo de resolución

El termini màxim és de 3 mesos, amb caràcter general.

Otra información de interés
Els processos participatius promouran la diversitat cultural i la perspectiva de gènere pel que fa al perfil de persones participants, fet que serà avaluat de manera específica una vegada s’hagin finalitzat.
Una vegada l’any, l’Ajuntament publicarà una memòria dels processos participatius realitzats.
L’Ajuntament garantirà la difusió pública de la memòria anual i dels resultats dels processos participatius e incentivarà l’ús dels mitjans electrònics.
Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases següents:
a) Informació a les persones que poden participar.
b) Aportació de propostes i deliberació.
c) Valoració de les propostes.
d) Avaluació i retiment de comptes.
La convocatòria del procés participatiu inclourà tota la informació necessària en relació a quin col·lectiu o col·lectius estan convidats a participar; quina és l’actuació pública que se sotmet a la consideració ciutadana; i com es durà a terme aquesta participació, per tal que es desenvolupi de forma satisfactòria.
Les convocatòries d’aquests processos establiran un termini de presentació d’aportacions i propostes que no podrà ser inferior a trenta dies hàbils.
Información básica sobre protección de datos:

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris: Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui. Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics. Destinataris: òrgan administratiu competent. Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens. Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat. Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Actualitzat el 11/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.