En este apartado encontrarás una relación actualizada de los datos y documentos disponibles de esta institución y aquellos que puedes obtener por medios electrónicos de otras administraciones.

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació de dades i documents que l’Ajuntament de Ripollet pot consultar i/o obtenir respecte dels interessats en un procediment administratiu i que han estat elaborats per qualsevol altra Administració.

 

Els interessats en qualsevol tràmit administratiu amb l’Ajuntament i els Patronats no estan obligats a aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol altra Administració. Es pressumeix el consentiment en la consulta i/o obtenció d’aquella documentació necessària a per procedir a poder iniciar la tramitació sol·licitada per l’interessat, sempre que no consti oposició expressa o si la llei aplicable requereix un consentiment exprés.  (art. 28 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques).

 

Actualment l’Ajuntament de Ripollet disposa del següent cataleg de dades i documents interoperables:

 

 

  • Inserso
  • Cadastre
  • Grau Discapacitat
  • Antecedents Delictes Sexuals
  • Servei Ocupació Catalunya
  • Tresoreria de la Seguretat Social
  • Hisenda
  • Dades Direcció General Policia
  • Restem a l’espera d’Antecedents Penals. Sol.licitud feta.