A contuació es pot descarregar el Pla Econòmic-Financer (PEF) pels exercicis 2019 i 2020 de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus organismes autònoms. El PEF va ser aprovat pel plenari de la corproció de 31 d'octubre de 2019.