Exercici del dret d'accés

Aquest tràmit et permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les teves dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, les categories de dades, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar

En el seu cas, també permet conèixer els terminis de conservació d’aquestes dades i l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Aquest tràmit només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

 

En plazo
Requisitos previos
No cal complir cap requisit previ.
Precio / Tasa
Tràmit gratuït.
Documentación a aportar
No cal aportar documentació.
Descripción

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d'activitats de tractament de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

En el moment de formular la sol·licitud, la persona interessada pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

- Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.

- Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.

En qualsevol cas, la unitat que tramiti la sol·licitud pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita la persona interessada pertorbi la normal prestació de serveis de l'Ajuntament.

Denegació d'accés

L'Ajuntament podrà denegar el dret d'accés a les seves dades de caràcter personal en els supòsits següents:

- Quan ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte (article 15.3 LOPDGDD).

- Si hi ha perill per a la defensa i seguretat de l'Estat (article 23.1 RGPD).

- Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 RGPD).

- Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 RGPD).

- Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 RGPD).

- Per salvaguardar altres objectius importants d'interès públic, en particular els interessos econòmics i financers, inclosos els d'àmbit fiscal (article 23.1 RGPD).

- Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 RGPD).

- Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

- Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix l'accés (article 30.2 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, s'ha d'informar a la persona afectada del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 12 de la LOPDGDD.
Organismo competente / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Área tramitadora
La unitat tramitadora dependrà de qui sigui responsable del tractament de les dades.
Quién lo puede pedir
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.
Canales de tramitación
Electrónico / Presencial / Correo postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descargar la solicitud para tramitación presencial
Periodo del año en que se puede pedir
Durant tot l'any.
Plazo de solicitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Plazo de resolución
La petició s'atendrà en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
Silencio administrativo

El silenci serà positiu, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Normativa del silencio administrativo
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vías de reclamación
Les ordinàries del procediment administratiu.
Información básica sobre protección de datos:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Osor és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@osor.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Major, 36, 17161, Osor, (Girona)

Para más información, consulte nuestra política de privacidad
Actualitzat el 15/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.