Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registros cargados
Denominación Número de plazas Fecha de inicio Fecha final Expediente Sistema de selección Tipos de personal Grupo de titulación Otros requisitos Materias Estado Fecha de las pruebas Lugar de las pruebas Datos de las publicaciones Más información Documentos
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU C-2 DE L’AJUNTAMENT DE MASDENVERGE – CONCURS-OPOSICIÓ 1 19-03-2020 4307860009-2020-0000031 CONSULTAR LES BASES O AL BOPT C2 CONSULTAR LES BASES CONSULTAR LES BASES CONSULTAR LES BASES Publicada la llista resultats borsa treball personal funcionari interí 22-09-2020 Centre Masdenverge Actiu
 
ACTA BAREMACIÓ
ANUNCI RELACIÓ APROVATS
RESULTATS BORSA TREBALL FUNCIONARI INTERÍ
RESOLUCIO LLISTA DEFINITIVA
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
CONTRACTACIÓ DE JOVE EN PRÀCTIQUES 1 01-10-2019 25-10-2019 LLAR INFANTS MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL Demandants d'ocupació no ocupats/des (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya. 28-10-2019 AJUNTAMENT
Programa de Joves en Pràctiques. Els requisits obligatoris que cal complir són:
 
- Joves menors de 29 anys beneficiaris del programa de la Garantia Juvenil a Catalunya.
- Demandants d'ocupació no ocupats/des (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya.
- No haver participat en el programa per als anys 2017 i 2018.
- Disposar del títol de Mestre/a en l'especialitat Educació Infantil.
 
BORSA TREBALL NETEJA -PISCINA 2019 29-05-2019 BORSA TREBALL NETEJA -PISCINA VALORACIO DE MERITS I ENTREVISTA PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ANUNCI

Es fa públic que l’Ajuntament de Masdenverge per acord del Ple de la corporació de data 30 d’Abril de 2019 es va aprovar les bases per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, en la categoria de peó de neteja d'edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Masdenverge, mitjançant sistema de sistema selectiu concurs de valoració de mèrits i entrevista.

L’endemà de la seva publicació al BOPT s’obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Les esmentades bases es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i al web de la l’Ajuntament de Masdenverge, així com la resta de publicacions en relació a aquest procés de selecció.

BORSA TREBALL NETEJA
BORSA TREBALL SOCORRISTE MONITOR/A PISCINA 2019 29-05-2019 001_2019 VALORACIO MERITS I ENTREVISTA LABORAL TEMPORAL

Es fa públic que l’Ajuntament de Masdenverge per acord del Ple de la corporació de data 30 d’Abril de 2019 es va aprovar les bases per a la constitució d’una borsa de treball de socorristes i monitors/res de piscina, mitjançant sistema de sistema selectiu concurs de valoració de mèrits i entrevista.

L’endemà de la seva publicació al BOPT s’obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Les esmentades bases es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i al web de la l’Ajuntament de Masdenverge, així com la resta de publicacions en relació a aquest procés de selecció.

2019 BASES SOCORRISTA I MONITOR