Aquí podrás consultar la información de los costes y rendimientos de los servicios del ente. Podrás saber cuál es el coste que soporta la ciudadanía por cada servicio público.

Informació relativa al cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

0 Registros cargados