Desde este apartado puedes acceder al registro donde constan los datos relativos a la solvencia económica financiera y técnica o profesional de las empresas que han sido clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

D'acord amb l'article 68 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els ens locals no tenen atribucions per classificar les empreses interessades en participar en els procediments de contractació pública. Les competències les tenen atribuïdes la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.

Seguint aquests enllaços trobareu més informació.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

Registre Electrònic d'Empreses de la Generalitat de Catalunya