¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registros cargados

L'accés a la condició de funcionari de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació, mitjançant una convocatòria pública i els sistemes de concurs, concurs oposició, o oposició lliure en els quals s'haurà de garantir el compliment dels principis constitucional d'igualtat, de mèrit i de capacitat (article 286 TRLMRLC).

Els anuncis de convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball s'han de publicar al BOP i al DOGC. La Selecció s'ha de fer d'acord amb les regles bàsiques, els programes mínims i la titulació contingudes en la normativa bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Ple n'ha d'aprovar les bases.