Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

L'accés a la condició de funcionari de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació, mitjançant una convocatòria pública i els sistemes de concurs, concurs oposició, o oposició lliure en els quals s'haurà de garantir el compliment dels principis constitucional d'igualtat, de mèrit i de capacitat (article 286 TRLMRLC).

Els anuncis de convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball s'han de publicar al BOP i al DOGC. La Selecció s'ha de fer d'acord amb les regles bàsiques, els programes mínims i la titulació contingudes en la normativa bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Ple n'ha d'aprovar les bases.