Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registros cargados

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès cobreix les vacants, temporals o definitives, que es produeixen en la seva plantilla de personal (com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei) i crea noves places en la seva plantilla, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública que s’aprova cada any i dins els marges legals vigents que estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat.

En les convocatòries que s’aproven es diferencia si són llocs de treball de caràcter fix (contracte laboral indefinit o funcionari de carrera) o de caràcter temporal (contracte de treball temporal o funcionari interí).