De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que permeti en el termini de l’any d’incompliment i el següent, el compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de despesa, amb el contingut i l’abast que preveu aquest article.

En aquest sentit, la liquidació del pressupost 2019 aprovada en data 30 d’abril de 2020 posa de manifest que a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar no assoleix l’objectiu de la regla de despesa ni d’estabilitat pressupostària. En concret, l’incompliment de la regla de depesa per la liquidació de l’exercici 2019 ascendeix a 990.668,04 euros i l’incompliment també de l’estabilitat pressupostària d’import 1.065.853,71 euros. 

Per tant, es publica en aquest espai l'acord de Ple de data 28 de maig de 2020 en el que s'aprova el Pla Econòmic Financer 2020-2021 així com l'informe i memòria justificativa del Pla. 

Aquest Pla econòmic-financer no és vigent, atès que el Congrés de Diputats, en el Ple de 20 d'octubre de 2020, va apreciar la situació d'emergència extraordinària prevista a l'articile 135.4 de la Constitució el que va comportar la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.