Sol.licitud llicència primera ocupació

 Aquest tràmits us permet comunicar la finalització de les obres per tal de comprovar que allò executat s'ajusta a la llicència atorgada o a la comunicació prèvia i verificar si es compleix les condicions d'ús permès

En termini
Preu / Taxa
Segons les ordenances municipals
Documentació a aportar
  • 1.Sol.licitud degudament omplerta i signada per l'interessat (us el podeu descarregar a l'apartat més informació)
  • 2. Certificat

    Certificat del director facultatiu en el qual s'acrediti, a més de la data d'acabament, el fet que les obres s'han construït d'acord amb el projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edifici o instal·lació està en condicions de ser utilitzat.

  •  3. Justificant:
  • D’haver sol·licitat l’alta de l’impost de béns de naturalesa urbana.(Declaració Cadastral de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles) davant de l’Organisme de Gestió Tributària corresponent.

Descripció

 Aquest tràmits us permet comunicar la finalització de les obres per tal de comprovar que allò executat s'ajusta a la llicència atorgada o a la comunicació prèvia i verificar si es compleix les condicions d'ús permès

Qui el pot demanar
El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

 Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

    Estan obligades a fer-ho exclusivament per aquest mitjà:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

Personalment o per correu postal a les oficines d'atenció al public 

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Vilanova de Sau és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (vilanovas@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pg. Verdaguer, 7, 8519, Vilanova de Sau, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 03/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.