Sol.licitud llicència urbanística

Sol.licitud de llicència per a realitzar obres al municipi regulades per l'Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques al municipi de Vilanova de Sau
En termini
Preu / Taxa
El fixat en les taxes corresponents segons les ordenances fiscals vigents.
Documentació a aportar

-Sol.licitud de llicència o comunicació d'obres

Juntament amb tota la documentació que es detalla a l'annex I de l'ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques, segons el tipus d'obres a executar, també podeu consultar a l'apartat Normativa urbanística de la web.

Descripció

L'Ordenança Municipal reguladora de les llicències urbanístiques és una iniciativa municipal en l'àmbit de l'urbanisme, que pretén regular i simplificar els procediments de tramitació de llicències urbanístiques d'obres, per estalviar temps als ciutadans i als professionals del sector. Les activitats relacionades en l'àmbit de les llicències són un servei públic que té com a objectiu fonamental el control de la construcció de tot tipus d'obres i activitats per tal de garantir que s'ajustin a la normativa urbanística i sectorial vigent. En termes generals, les activitats relacionades amb les llicències es poden dividir en tres grans apartats: informació i atenció al públic, tramitació d'expedients i realització d'inspeccions. D'acord amb els articles 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme amb les modificacions legals incorporades per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, l'article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, així com l'article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local amb les modificacions introduïdes per la llei 27/2013, de 27 de desembre, l'Ajuntament té competències en matèria de d'urbanisme al qual inclou planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Les regulacions legals en matèria urbanística, així com l'adopció de mitjans telemàtics per a la presentació de llicències i comunicacions prèvies fan necessària una ordenança reguladora que concreti els procediments, doni una major seguretat jurídica al ciutadà i agilitzi els tràmits administratius.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona sense perjudici de tercers
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Normativa
Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques
Termini de Resolució

1. La resolució per la qual s'atorgui o denegui motivadament la llicència s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de dos mesos, en el cas d'obres majors, o en el termini màxim d'un mes, en el supòsit d'obres menors, a comptar des del dia hàbil següent al d'entrada de la sol·licitud completa i amb la documentació adequada al registre general de l'Ajuntament.
2. El termini per dictar resolució resta suspès durant el temps atorgat al peticionari per a l'esmena de la sol·licitud, de les deficiències de la documentació presentada o pel termini d'audiència.
3. La resolució s'ha de notificar al peticionari i a les altres persones que hagin comparegut a l'expedient, i s'ha d'assenyalar els recursos procedents, l'òrgan davant del qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.
4. Transcorregut el termini establert a l'apartat 1 d'aquest article sense que s'hagi notificat resolució expressa, la llicència s'entén atorgada per silenci administratiu. En cap cas, però, s'entenen adquirides, per silenci, facultats en contra de les prescripcions establertes a la legislació urbanística i al planejament vigent i aquells que la seva estimació tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.
5. Tot allò que disposa el Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi o document que el substitueixi, les ordenances municipals i la resta de legislació aplicable, s'entén inclòs en el contingut de l'acte d'atorgament de la llicència, a més a més de les determinacions explícites incloses en els projectes autoritzats.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Vilanova de Sau és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (vilanovas@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pg. Verdaguer, 7, 8519, Vilanova de Sau, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.