Sol.licitud subvenció pel foment de la Natalitat

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és fomentar la natalitat del municipi de Vilanova de Sau.

En termini
Preu / Taxa
Sense cost
Documentació a aportar

1.Sol.licitud segons el model normalitzat que serà signat per l'interessat/da 

2.Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant ( progenitor o pare/mare adoptiu).

3.Volant d’empadronament del menor per tal d’acreditar la residència al municipi de Vilanova de Sau.

4.Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat

5.Certificat literal de naixement del segon fill, acompanyat de còpia compulsada del llibre de família.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

Descripció

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és fomentar la natalitat del municipi de Vilanova de Sau.

Qui el pot demanar

Pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau i empadronats al municipi , que tinguin un segon o successius fills,  ja siguin biològics o adoptius.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la present convocatòria al BOP de Barcelona i la Base de Dades Nacional de Subvencions i finalitzarà l’últim dia de l’any natural.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit a través del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al  Registre de l’Ajuntament.

També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Normativa

Per acord del Ple del dia 11 d’abril de 2016 van ser aprovades les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Vilanova de Sau de subvencions destinades a fomentar la natalitat al municipi de Vilanova de Sau.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província  de data 18 d’abril de 2016.

Termini de Resolució

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificades a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris

Vies de reclamació

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Vilanova de Sau és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (vilanovas@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pg. Verdaguer, 7, 8519, Vilanova de Sau, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/04/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.