Bonificació quota del transport escolar pel curs 2022-2023. Nouvinguts o situacions sobrevingudes.

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de bonificació sobre la taxa per l'ús del servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Beneficiaris: alumnes empadronats a Tordera que comptin amb resolució favorable d’inscripció al transport escolar no obligatori.

En termini
Alumnat nouvingut i/o vulnerabilitat sobrevinguda

Es preveu la possibilitat d’atorgament de bonificacions a alumnat nouvingut al municipi de Tordera en data posterior a la finalització de la convocatòria anual, així com també en aquells casos de necessitat sobrevinguda segons valoració  de la Comissió  de Garanties d’Admissió del Departament d’Educació.  El procediment a seguir en aquest cas serà el mateix que s’estableix a les bases i la convocatòria anual.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud de bonificació de la quota de transport ecolar per dificultats socioeconòmiques.

 • Treballadors per compte aliena: Nòmina dels dos últims mesos dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral, si és el cas.

 • Treballadors autònoms: Declaració de la renda o certificat negatiu d’hisenda del darrer anys de la unitat de convivència, o en tot cas, declaració dels ingressos que té, si és el cas.*

 • Pensionistes: Certificat de percebre o no pensions de l’administració pública i en cas afirmatiu de la seva quantia, si és el cas.*

 • Aturats: Certificat de l’Oficina de Treball que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la unitat de convivència i de l’import de la prestació, si és el cas.*

 • Persones sense permís de treball: Cal aportar fotocòpia del NIE.

 • En cas de separació o divorci: Documentació justificatiu d’interposició de la demanda o la sentència judicial o conveni regulador en el que consti la pensió alimentària i la custòdia de fills. Quan no es compleix el conveni regulador, declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments, si és el cas.

 • Beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció: Aportar el document acreditatiu corresponent, si és el cas.*

 • Estudiants que no s’ajusten a cap de les anteriors circumstàncies cal presentar el document de matrícula o sol·licitud dels estudis del curs corresponents, si és el cas.

 

En cas que el/la sol·licitant no aporti la documentació esmentada, la indicada amb el símbol (*) podrà ser consultada telemàticament a altres administracions públiques per part de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tordera.

En cas que no s'aporti la documentació esmentada dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, la indicada amb el símbol (*) podrà ser consultada telemàticament a altres administracions públiques per part de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tordera prèvia Autorització de consulta de dades personals a altres administracions públiques.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Tordera
Departament tramitador
Transport i mobilitat
Qui el pot demanar

Els progenitors, tutors, o representants legals dels menors.

En cas d'actuar en nom d'una altra persona, empresa o entitat, caldrà acreditar la representació o bé presentar l'autorització de representació signada per la persona interessada i la representant d'acord amb el model de representació.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

→ Per la presentació telemàtica cliqueu a “Comença”, empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala a l'apartat "Documentació a aportar".

→ Per la presentació presencial cal reservar Cita Prèvia trucant al 93 764 37 17.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Normativa
 • Ordenança fiscal 34 reguladora de la taxa per l'ús del servei de transport públic urbà per viatgers i del transport escolar col·lectiu no obligatori als centres docents del municipi.

 • Bases reguladores del procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Publicació BOPB.

 • Convocatòria per al procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius per al curs 2022-2023. Publicació BOPB.

Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tordera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tordera@tordera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Església, 2, 8490, Tordera, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.

Actualitzat el 19/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.