Inscripció al transport escolar. Curs 2022-2023

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud d'incripció al servei del transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

En termini
Requisits previs
 • Aquelles persones usuàries que no es trobin al corrent de pagament de la taxa del transport escolar col·lectiu no obligatori als centres docents del municipi, no podran fer la inscripció per accedir al servei fins que no regularitzin aquesta situació.

 • No es podrà fer reserva de places de transport escolar d’un curs per l’altre. Els/Les alumnes que vulguin utilitzar el transport escolar hauran de fer, per a cada curs, una nova inscripció.

Termini de sol·licitud

 

1r Termini:     23 de juny al 21 de juliol de 2022.

2n Termini:    Corresponent tant a les sol·licituds d’alumnes matriculats fora de termini en els centres docents, és a dir, noves incorporacions d’alumnes un cop finalitzada la matrícula ordinària, com també les sol·licituds d’alumnes amb necessitats sobrevingudes i justificades que es produeixin durant el curs escolar, les quals seran valorades per la Comissió d’Assignació.

Descripció
 • Urbanització Niàgara Parc: Entrada urbanització i Sortida urbanització.

 • Urbanització Tordera Parc: Entrada urbanització i local social.

 • Urbanització Terra Brava: Parada del bus.

 • Urbanització Tordera Parc: Plaça del Pi.

 • Urbanització Mas Mora: Caseta d'informació, Plaça del sis carrers i Plaça del pi.

 • Urbanització Sant Daniel: Avinguda Sant Daniel amb Avinguda Tordera.

 • Poble: Plaça Lluís Companys i Carretera de Fogars.

 • Sant Pere: Parada del bus.

 • Fogars de la Selva: Benzinera.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Tordera
Departament tramitador
Transport i mobilitat
Qui el pot demanar
 • Beneficiaris: alumnes dels centres docents públics i privats concertats de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, de Tordera que siguin usuaris/àries del servei de transport escolar no obligatori i que estiguin empadronats/des al municipi de Tordera o bé siguin de Fogars de la Selva o de la part de Mas Reixach que pertany al municipi de Palafolls.

 • Sol·licitants: els progenitors, tutors, o representants legals dels menors.

En cas d'actuar en nom d'una altra persona, empresa o entitat, caldrà acreditar la representació o bé presentar l'autorització de representació signada per la persona interessada i la representant d'acord amb el model de representació.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

→ Per la presentació telemàtica cliqueu a “Comença”, empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala a l'apartat "Documentació a aportar".

→ Per la presentació presencial cal reservar Cita Prèvia trucant al 93 764 37 17.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Pagament de la taxa
 • Les persones usuàries del servei transport escolar no obligatori han d’abonar l’import de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Tordera, reguladora de la taxa del servei públic urbà per viatgers i del transport escolar col·lectiu no obligatori als centres docents del municipi.
 • El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent facilitat per les persones usuàries a la sol·licitud d’inscripció al servei de transport escolar i per alumne i s’efectuarà en els següents terminis:

► El pagament mensual es farà el dia 15 del mes anterior, a excepció del mes de setembre que s’efectuarà el dia 1 d’aquest mes.
► El pagament trimestral es farà els dies 1 de setembre, 15 de desembre i 15 de març.
► El pagament anual es farà el dia 1 de setembre.

 

 • El retorn del rebut domiciliat s’haurà d’ingressar al compte corrent que se’ls indicarà afegint el cost de la devolució.
Normativa
 • Ordenança fiscal 34 reguladora de la taxa per l'ús del servei de transport públic urbà per viatgers i del transport escolar col·lectiu no obligatori als centres docents del municipi.

 • Bases reguladores del procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Publicació BOPB.

 • Convocatòria per al procés d’inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius per al curs 2022-2023. Publicació BOPB.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tordera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tordera@tordera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Església, 2, 8490, Tordera, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.

Actualitzat el 01/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.