Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar el pagament d'impostos, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera, així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.
En termini
Requisits previs

Cal complir els requisits següents:

· Disposar d'un número de compte bancari.

· Ser el titular de l'impost, taxa o preu públic.
Preu / Taxa
Gratuït.
Documentació a aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

· Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

· Identificació del rebut a domiciliar.

· Dades bancàries.
Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar el pagament d'impostos, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera, així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.
Organisme competent / Responsable
Ens davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
La unitat tramitadora o l'àrea de gestió econòmica.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Si voleu tramitar-la electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC , d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha, no obstant cal tenir en compte que depenent de la data de la sol·licitud i el calendari fiscal de l'ens local tindrà efecte per al pagament actual o per als posteriors.
Normativa
  • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Altra informació d’interès
La domiciliació queda sense efectes per l'impagament dels rebuts.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tavertet és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tavertet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Jaume Balmes, s/n, 8511, Tavertet, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.