Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Puede consultar la disponibilidad del certificado y realizar su descarga desde el apartado '¿Cómo va lo mío?'

Consulte "Resuelva sus dudas" para la solicitud del certificado. 

Para realizar este trámite es necesario estar registrado en el sistema Cl@ve o disponer de uno de los distintos certificados electrónicos de la plataforma @firma, como son el certificado de la FNMT, o el DNI-e. Si no dispone de uno de estos certificados, puede realizar la solicitud a través de internet y posteriormente acudir a la oficina más cercana a su domicilio para acreditar su identidad. Localice la oficina más cercana de la FNMT (buscador de la FNMT) o de la red de oficinas del Registro Cl@ve en:

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para trabajar habitualmente con menores.

Los datos contenidos en el Registro de Delincuentes Sexuales están a disposición de las administraciones públicas, por tanto cuando una Administración Pública solicita el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, el ciudadano tiene derecho a no presentar datos o documentos que ya figuran en poder de la Administración, debiendo autorizar para ello a que se consulten sus datos internamente.

En el ámbito de una relación (laboral, de voluntariado u otras) con una empresa, asociación u organización que implique el trabajo habitual con menores, los trabajadores podrán autorizar a un representante de la misma para que se tramiten de manera agrupada todos los certificados del personal, evitando la tramitación individualizada por cada uno de los afectados.

En termini
Canals de tramitació
Electrònic
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tavèrnoles és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tavernoles@tavernoles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Església, s/n, 8519, Tavèrnoles, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.