Sol·licitud de llicència urbanística (obra menor)

Qualsevol obra que no tingui la consideració d'obra major, com ara la substitució de paviments que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici, fusteria, aparells sanitaris, marbres, mobles de cuina, reparació de cobertes i terrats, reforma de locals o habitatges que no modifiquin substancialment la distribució, instal·lació de baixants, col·locació de portes, persianes, etc...

En termini
Preu / Taxa
Segons ordenances municipals.
Documentació a aportar

DNI del sol·licitant en cas de persona física, o tarja del NIF en cas de ser empresa.

Plànol d'emplaçament.

Document o cròquis que descrigui i detalli de manera escrita o gràfica les obres que es sol·liciten, amb indicació de l'extensió, del pressupost i de la situació.

Document de sol·licitud de llicència urbanística (que us podeu descarregar a l'apartat més informació).

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Presencialment o telemàticament.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tavèrnoles és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (tavernoles@tavernoles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Església, s/n, 8519, Tavèrnoles, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 16/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.