Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Document emès per l'ens local que informa de l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals o històriques que consten al Padró Municipal d'Habitants.

En termini
Requisits previs

Expedició de volant individual:

  • Estar empadronat en el municipi.
  • Ser major d'edat (o menor d'edat emancipat).
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals.
Documentació a aportar

Cal acreditar la identitat i si escau, la representació.

En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic vàlid.

En el cas de representació, cal acreditar la condició de representant legal o voluntari, i document identificatiu del representant i de l'interessat.

Descripció

Document emès per l'ens local que informa de l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals o històriques que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Organisme competent / Responsable
Ens davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
Serveis interns
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.
  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.  
Termini de Resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla cap resolució.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu
No aplica.
Vies de reclamació
No aplica.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sobremunt és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (sobremunt@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Cal Tic, 8589, Sobremunt, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.