Hi ha alguna subvenció, concedida per l'ens a persones jurídiques, que superi els 10.000 euros? Si és així, aquí hi trobaràs publicades les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat o l'organització beneficiària.

De conformitat amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries de subvencions atorgades per un import superior a 10.000 euros hauran de comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

 

En els supòsits legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l’ha d’incloure l’acte o el conveni corresponent.