Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius Disponible a: Generalitat de Catalunya

En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Dictamens de la Comissió Jurídica Assessora

Consulteu la informació en relació als Dictamens emesos per la Comissió Jurídica Assessora instruïts per l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja

Dictamen 171/2018, de 26 de juliol

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824675&language=ca_ES&textWords=moran&mode=single

Dictamen 324/2017, de 23 de novembre

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=803315&language=ca_ES&textWords=moran&mode=single

Dictamen 137/2017, de 18 de maig

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=787715&language=ca_ES&textWords=moran&mode=single