Sol·licitud de llicència d'obres

Autoritzar obres de nova construcció i d'ampliació.
En termini
Documentació a aportar
  •  Imprès de sol·licitud de llicència d'obres
  •  Fotocopia DNI o NIF
  •  2 còpies del projecte d'obres bàsic i executiu visat
  •  Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte / enginyer / arquitecte tècnic / aparellador)
  •  Certificat de solidesa (en les legalitzacions)
  •  Nomenament de contractista (en imprès municipal o del Gremi de la Construcció del Vallès), o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres
  •  Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
  •  Fitxa de característiques o justificació de la base imposable en aplicació del mètode de càlcul establert a l'art. 5è de l'Ordenança Fiscal núm. 2.5 vigent.
  •  Document d'acceptació de residus de la construcció segons model
Descripció
Obres de reforma per modificar l'estructura de l'edifici i les que modifiquin de forma substancial la distribució interior de l'edifici.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Àrea tramitadora
Àrea d'urbanisme
Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida al Punt d'informació de l'Ajuntament. Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Normativa
Ordenança fiscal Nº5
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Quintí de Mediona és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (st.quinti@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Església, 4, 8777, Sant Quintí de Mediona, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 10/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.