Consulta prèvia de classificació de l'activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'Ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'ésser el més ample possible per tal de poder classificar-la correctament.
En termini
Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.
Preu / Taxa
El que estableixi l'ordenança fiscal.
Documentació a aportar
  1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.
  2. Dades més significatives que defineixin l'activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment. Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l'activitat.
Descripció

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'Ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'ésser el més ample possible per tal de poder classificar-la correctament.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències
Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Si voleu tramitar-la electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC , d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
Prèviament a l'inici de l'activitat.
Mitjans de pagament
Els que estableixi l'ordenança fiscal.
Impresos del tràmit
Imprès de la sol·licitud
Termini de Resolució

No hi ha resolució.

Es procedirà a la resposta en el termini màxima d'un mes
Vies de reclamació
  • Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Quintí de Mediona és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (st.quinti@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Església, 4, 8777, Sant Quintí de Mediona, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 15/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.