Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
15 conjunts de dades trobats
Àmbits transparència: Gestió econòmica
07/07/2020

Conjunt de dades econòmiques de l'ens amb pre-càlcul del seu impacte vinculats a la població.

07/07/2020

Càlcul del resum d'indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament.

A partir d’aquests conjunts de dades, s’ha incorporat per a cada ens la seva dada d’habitants i s’ha treballat la visió territorial per o... Mostra més

07/07/2020

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

07/07/2020

El pressupost és el pla econòmic i financer anual que serveix per a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions de l'ens. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que es podran realitzar en l’exercici corresponent.

07/07/2020

Conjunt de dades que mostra els principals ingressos tributaris del pressupost: impostos, taxes i preus públics.

07/07/2020

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

07/07/2020

La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'ens, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la ... Mostra més

07/07/2020

Conjunt de dades que mostra la liquidació pressupostària dels principals ingressos tributaris: impostos, taxes i preus públics.

07/07/2020

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més

02/07/2020

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.