Atorgament de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física) a actuar en nom de l'administrat en un procediment concret o, per a qualsevol actuació, davant de l'administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.
En termini
Preu / Taxa
Gratuït.
Documentació a aportar

S'haurà de presentar:

  • Fotocòpia del DNI de la persona interessada i del representant.
  • En cas d'actuar com a representant d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de comunitats de propietaris, còpia de l'acta de la Junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
  • En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatuts de l'entitat.
Àrea tramitadora
L'Àrea de serveis generals de l'Ajuntament.
Qui el pot demanar

- L'interessat (titular de drets, obligacions o interessos legítims individuals o col·lectius).

- El representant legal.

Qualsevol persona amb capacitat d'obrar pot ser representant.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació al portal Representa.cat i adjuntant tota la documentació descrita en aquest tràmit. 
  • Presencialment:
    AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

En qualsevol moment.

Altra informació d’interès

EFECTES:

Les actuacions per les quals s'ha facultat al representant s'entendran fetes per la persona interessada.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@santjoandelesabadesses.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Major, 3, 17860, Sant Joan de les Abadesses, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.