Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre del Voltreganès

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del Voltreganès.
Fora de termini
Preu / Taxa
Tràmit gratuït
Documentació a aportar

 

 1. Descarregueu-vos el FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ i guardeu-lo al disc dur del vostre ordinador
 2. Ompliu tots els camps obligatoris (marcats amb vermell) i signeu el formulari digitalment.
 3. Comenceu el tràmit clicant el botó   Comença  . 
 4. Marqueu la casella:Tinc la instància llesta per adjuntar i afegiu aquest formulari.

NOMÉS EN CAS SIGUI LA PRIMERA VEGADA QUE SOL·LICITEU SUBVENCIÓ O BÉ QUE S’HAGI MODIFICAT ALGUNA DADA

 • Fotocòpia DNI representant legal.
 • Poders de representació i/o certificat expedit pel secretari/a de l’entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.
 • Fotocòpia de les escriptures de constitució o els estatuts.
 • Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.
 • Acreditació d’inscripció al registre oficial (en cas de fundacions/associacions)

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el divendres 31 de març.

Descripció

L'Ajuntament aprova una convocatòria anual de subvencions per a entitas sense ànim de lucre del Voltreganès, per finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

 • Promoure i difondre la cultura al municipi.
 • Promoure i difondre l’educació al municipi.
 • Fomentar l’esport al municipi
Organisme competent / Responsable
Alcaldia
Àrea tramitadora
Secretaria
Qui el pot demanar

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

 • Persones jurídiques que tinguin la seu social al Voltreganès.
 • Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànimde lucre.
 • Persones jurídiques de l’àmbit cultural, educatiu i esportiu.
Canals de tramitació
Electrònic

Tramitació electrònica.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Període de l'any en què es pot demanar

Durant el primer trimestre de l'any s'aprova la convocatòria anual. Es publicarà la data deifinitiva d'inici i finalització de solicituds una vegada s'hagi aprovat la convocatòria.

 

 

Termini de sol·licitud

Les sol·licituds de subvenció es presentaran dins del termini fixat en la convocatòria.

Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 denovembre, General de Subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 • BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL VOLTREGANÈS, pubicades al BOP de Barcelona de 11 de maig de 2018.
Termini de Resolució
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Silenci administratiu
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (st.hipolit@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8512, Sant Hipòlit de Voltregà, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 25/04/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.