Modificació i/o baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats comunicar la variació de les seves dades registrals (canvis de nom, domicili, junta directiva, modificació dels estatuts), així com la seva baixa o dissolució.

En tots els casos, cal emplenar digitalment aquest formulari i adjuntar-lo al formulari electrònic d'instància genèrica, juntament amb la resta de dades i documents que s'indiquen en el mateix formulari.

Les entitats han de comunicar al Registre, de manera obligatòria:

  • Canvi de nom/denominació. És aprovat per l'entitat en assemblea general, amb majoria qualificada. Un cop aprovat, cal presentar còpia dels estatuts que inclouen el nou nom. Podeu veure el Model estàndard proposat per la Generalitat de Catalunya que trobareu a l'apartat "Documentació" (Font: Gencat).
  • Canvi de domicili. Es pot aprovar per acord de la junta directiva o de l'assemblea. Un cop aprovat, cal presentar el certificat emès per la secretaria de l'entitat, amb el vistiplau de la presidència, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social. Podeu utilitzar el Model estàndard proposat per la Generalitat de Catalunya que trobareu a l'apartat "Documentació" (Font: Gencat).
  • Canvi de junta directiva. La junta és formada per un mínim de tres persones i dos càrrecs obligatoris, que són el de presidència i secretaria. Els estatuts de l'entitat preveuen la seva composició i durada. Una vegada finalitza la vigència del mandat, cal renovar les persones membres. Cal tenir en compte que les persones que ocupen el càrrec a l'òrgan de govern poder ser reelegides, tret que els estatus disposin una altra cosa. Un cop aprovat, cal presentar certificat de renovació total quan ha finalitzar el mandat i la vigència de tots els càrrecs.
  • Modificació dels estatuts. Totes les modificacions d'estatuts s'han d'aprovar en assemblea general per la majoria prevista en els propis estatuts, la qual sempre és qualificada. Un cop aprovat, cal presentar còpia dels estatuts actualitzats.
  • Dissolució de l'entitat. Cal presentar el certificat emès per la secretaria de l'entitat, amb el vistiplau de la presidència, indicant les dades relatives a l'entitat i els acords presos de la dissolució. Podeu utilitzar el Model estàndard proposat per la Generalitat de Catalunya que trobareu a l'apartat "Documentació" (Font: Gencat).
En termini
Preu / Taxa
Gratuït.
Descripció

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats comunicar la variació de les seves dades registrals (canvis de nom, domicili, junta directiva, modificació dels estatuts), així com la seva baixa o dissolució.

En tots els casos, cal emplenar digitalment aquest formulari i adjuntar-lo al formulari electrònic d'instància genèrica, juntament amb la resta de dades i documents que s'indiquen en el mateix formulari.

Les entitats han de comunicar al Registre, de manera obligatòria:

  • Canvi de nom/denominació. És aprovat per l'entitat en assemblea general, amb majoria qualificada. Un cop aprovat, cal presentar còpia dels estatuts que inclouen el nou nom. Podeu veure el Model estàndard proposat per la Generalitat de Catalunya que trobareu a l'apartat "Documentació" (Font: Gencat).
  • Canvi de domicili. Es pot aprovar per acord de la junta directiva o de l'assemblea. Un cop aprovat, cal presentar el certificat emès per la secretaria de l'entitat, amb el vistiplau de la presidència, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social. Podeu utilitzar el Model estàndard proposat per la Generalitat de Catalunya que trobareu a l'apartat "Documentació" (Font: Gencat).
  • Canvi de junta directiva. La junta és formada per un mínim de tres persones i dos càrrecs obligatoris, que són el de presidència i secretaria. Els estatuts de l'entitat preveuen la seva composició i durada. Una vegada finalitza la vigència del mandat, cal renovar les persones membres. Cal tenir en compte que les persones que ocupen el càrrec a l'òrgan de govern poder ser reelegides, tret que els estatus disposin una altra cosa. Un cop aprovat, cal presentar certificat de renovació total quan ha finalitzar el mandat i la vigència de tots els càrrecs.
  • Modificació dels estatuts. Totes les modificacions d'estatuts s'han d'aprovar en assemblea general per la majoria prevista en els propis estatuts, la qual sempre és qualificada. Un cop aprovat, cal presentar còpia dels estatuts actualitzats.
  • Dissolució de l'entitat. Cal presentar el certificat emès per la secretaria de l'entitat, amb el vistiplau de la presidència, indicant les dades relatives a l'entitat i els acords presos de la dissolució. Podeu utilitzar el Model estàndard proposat per la Generalitat de Catalunya que trobareu a l'apartat "Documentació" (Font: Gencat).
Canals de tramitació
Electrònic
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Gestió del Registre d'Entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 03/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.