Ajuts per a llibres, material curricular i continguts digitals

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ajut a la quota dels llibres, material curricular i continguts digitals, per al curs 2022-2023, a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

Fora de termini
Requisits previs
 1. Estar matriculat/da en un centre sufragat amb fons públic de Sant Celoni, la Batllòria o l'Institut escola La Tordera.

 2. Cursar els nivells educatius entre P3 i 4t d'ESO, ambdós inclosos.

 3. Participar en el programa de Socialització i/o reutilització de llibres de l'escola on assisteix l'alumne, en el cas que es realitzi aquest programa per al seu cicle i nivell.

 4. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 5. Haver tornat a l'escola els llibres becats, a partir de 3r de primària, en perfectes condicions, per tal de què passin a formar part del projecte de socialització. En el cas de no estar en bon estat, l'escola podrà demanar a la família l'import real del cost del llibre.

 6. Estar al corrent de les obligacions tributàries

Criteris econòmics i socials.

Allò estipulat a la convocatòria d’ajuts de llibres de l'Ajuntament de Sant Celoni.

Dades i documents

Sol·licitud.doc

Altres documents a considerar

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ajut a la quota dels llibres, material curricular i continguts digitals, per al curs 2022-2023, a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

Qui el pot demanar

Les famílies amb alumnes als centres educatius de Sant Celoni i La Batllòria.

Canals de tramitació
Electrònic
Presencial: preferentment als centres escolars.
Quan es pot demanar

Del 9 al 13 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

Altra informació d’interès

Pagament i justificació.

D'acord amb la prèvia autorització de les famílies de cedir el dret de cobrament de l'ajut a l´entitat organitzadora homologada, s'abonarà l'import de l'ajut directament a:

1. Centres educatius.
2. Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
3. Entitats locals.

Per justificar els ajuts, hauran de presentar la carta certificada signada i segellada de la relació d'alumnes becats que s'han inscrit a l'activitat i la quantia concedida, factures o rebuts justificatius nominals de cada beneficiari amb l'import de l'activitat les cartes de compromís signades per les famílies

Obligacions dels perceptors.

 • Signar i complir els requisits especificats a la carta de compromís. En cas d’incompliment dels compromisos, es perdrà el dret d’ajut per la convocatòria del curs següent.
 • Tenir cura dels llibres, el material curricular i de continguts digital.
 • Assumir la part restant de l'import no becat.
 • Retornar els llibres a l'escola a l'acabar el curs, a partir de 3r d'educació primària fins a 4t d'ESO, en bones condicions:
  • Ben folrats.
  • Sense pàgines trencades.
  • Sense anotacions ni guixades.

En el cas que la persona receptora de l'ajut social faci un canvi d'entitat i/o centre escolar per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

Seguiment.

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació.

En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

Àrea tramitadora

Comunitat i Desenvolupament (Afers Socials)

Grup Escolar, 6 (08470 Sant Celoni)

938 641 212

comunitat@santceloni.cat

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Gestionar les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol•licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 12/05/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.