Presentació de factures

Aquest tràmit permet als proveïdors de l'Ajuntament de Sant Celoni presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

Dades bancàries del creditor. Abans cal que ens comuniqueu les vostres dades bancàries mitjançant el formulari del tràmit Alta i modificació de proveïdors i altres tercers (fitxa creditora).

En termini
Descripció

Aquest tràmit permet als proveïdors de l'Ajuntament de Sant Celoni presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

Dades bancàries del creditor. Abans cal que ens comuniqueu les vostres dades bancàries mitjançant el formulari del tràmit Alta i modificació de proveïdors i altres tercers (fitxa creditora).

Canals de tramitació
Electrònic
Altra informació d’interès

Circular informativa de la Intervenció municipal

Requisits:

 1. Les factures de subministraments s’han d’emetre mensualment i agrupant albarans fins a un import no superior a 2.999,00 € (IVA inclòs), i facturant per àrees.
 2. Totes les factures han d’arribar en format electrònic. A les factures electròniques és imprescindible emplenar les caselles Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora, utilitzant el codi DIR3 L01082021.
 3. Pel bon funcionament de la tramitació de les factures adreçades a l’Ajuntament de Sant Celoni, aquestes hauran d’observar un contingut mínim.

Contingut mínim:

 1. Codi proporcionat per l'Ajuntament. Aquest haurà d’estar indicat a la primera línea descriptiva de la factura amb import 00,00 €. “El CODI per la present factura és LLLLLLLL 000000000000”.
 2. Dades de l'emissor/a. Segons els articles 6 i 7 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació:
 • Número i, si escau, sèrie.
 • Data d'expedició.
 • Data d'operació, si és diferent de la d'expedició.
 • NIF i nom i cognoms, raó o denominació social de l'expedidor/a.
 • Identificació dels béns lliurats o serveis prestats.
 • Tipus impositiu i, opcionalment, també l'expressió “IVA inclòs”.
 • Contraprestació total.
 1. Dades de l’Ajuntament de Sant Celoni:
 • Ajuntament de Sant Celoni
 • Plaça de la Vila, 1
 • NIF: P0820100F
 • Codi DIR3: L01082021
 1. Dades bancàries de l’emissor/a amb IBAN.

No es tramitarà cap factura que no compleixi amb els requisits formals anteriors, sent motiu de devolució.

Per qualsevol dubte sobre aquest tema, podeu adreçar-vos a l’Àmbit d’Intervenció, 938 641 235.

A finals d’any, a causa del tancament de l’exercici, aconsellem que, un cop els serveis de desembre hagin estat correctament prestats i els béns entregats, els factureu el més aviat possible.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Gestionar aspectes comptables dels proveïdors de l’Ajuntament.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 30/11/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.