Sol·licitud de participació en processos selectius

 

Descripció

Aquest tràmit us permet optar a les places ofertades per l'Ajuntament de Sant Celoni.

Les persones aspirants hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud específic que trobaran a l'apartat Formularis d'aquest tràmit.

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada en el procés convocat i que compleixi amb els requisits establerts a la convocatòria.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d'instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de sol·licitud específic i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents).

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Termini de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud en ambdós canals cal realitzar-la dins el termini previst. 

 

Dades i documents

La sol·licitud de participació degudament emplenada així com, si escau, la documentació específica prevista a les bases.

 

Normativa

 • Bases reguladores del procés. 

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

Altra informació d'interès

Instruccions per emplenar la sol·licitud:

 1. Cal emplenar tots els apartats de la sol·licitud. Si els mèrits no s'al·leguen a la sol·licitud, podran no ser considerats pel tribunal. 

 2. Cal justificar documentalment tots els mèrits d'acord amb allò establert a les bases generals i específiques de la convocatòria. Les bases generals es poden obtenir a l'apartat Convocatòries de personal.

 3. A l'apartat Nivell de català cal indicar el nivell que es pugui acreditar documentalment. Es poden consultar els nivells de català i les seves equivalències. 

 4. Si no hi ha línies suficients per al·legar tots els mèrits, es podrà annexar una còpia de la pàgina que correspongui per completar els mèrits.

 5. S'ha de presentar el currículum juntament amb aquesta sol·licitud.

 6. Per a places de la Policia Local s'ha d'emplenar l'apartat Ús d'armes i cal aportar certificat mèdic oficial abans de la realització de la prova física (original o còpia compulsada).

 7. Amb la signatura d'aquesta sol·licitud, els aspirants declaren que compleixen tots els requisits establerts a la convocatòria i que prenen els compromisos establerts a les bases.

 8. La presentació de la sol·licitud cal realitzar-la dins el termini previst a les bases. ​

 

Formularis

 Sol·licitud de participació