Factures

 

Descripció

Els proveïdors de l'Ajuntament de Sant Celoni poden presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

Dades bancàries del creditor

Abans cal que ens comuniqueu les vostres dades bancàries mitjançant el formulari del tràmit Fitxa de creditor.

 

Àrea tramitadora

Intervenció

Plaça de la Vila, 1 (08470 Sant Celoni)

938 641 235

intervencio@santceloni.cat

 

Canals de tramitació

Telemàtic

 

Normativa

 

Altra informació d'interès

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

 • Té validesa legal si disposa de signatura electrònica avançada que garanteixi l'autentificació, la integritat i el no repudi.

 • És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

 • El format electrònic admès és el format factura-e.

 

Fitxa de creditor

 

Descripció

Aquesta fitxa és d'obligat compliment per efectuar el pagament, via transferència bancària, als creditors de l'Ajuntament.

 

Àrea tramitadora

Tresoreria

Plaça de la Vila, 1 (08470 Sant Celoni)

938 641 200

dep.tresoreria@santceloni.cat

 

Qui el pot demanar

Qualsevol creditor de l'Ajuntament, ja sigui una persona física o jurídica.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de fitxa i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.

Presencial. Si la fitxa de creditor no es signa amb certificat digital, caldrà fer arribar l’original a l’Ajuntament, bé personalment a les Oficines d'Atenció Ciutadana o a Tresoreria, o bé enviar-la per correu ordinari.

 

Quan es pot demanar

La comunicació de les dades bancàries es pot fer a partir del moment en què l’Ajuntament efectuï un encàrrec o reconegui un dret de cobrament al creditor.

 

Requisits previs

La fitxa de creditor no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament la diligència de conformitat de l'entitat financera.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

Cal presentar els documents següents:

 • Fitxa de creditor (vegeu apartat Formularis)

 • Còpia del document d'identitat de l'interessat/da (DNI/NIF).

​En cas que no sigueu l'interessat/da:

 • Autorització degudament signada (vegeu tràmit Autorització de representació)

 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica:

  • còpia de les escriptures de poders o

  • document públic assimilable.

​En cas de comunitat de propietaris:

 • Còpia de l'acta de la junta de propietaris o

 • Certificació del secretari-administrador.

​En cas d'altres entitats:

 • Document de constitució (còpia) o

 • Estatut de l'entitat.

Observacions:

En el cas de persones jurídiques, cal indicar les dades del representant.

 

Normativa

 

Altra informació d'interès

Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor de creditors de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. NO s’acceptaran altes o canvis de comptes que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs.

La persona que signa declara que les dades indicades, tan generals com bancàries, són correctes i certes, i que les dades bancàries facilitades són titularitat del creditor identificat en aquesta fitxa, exonerant a l’Ajuntament de Sant Celoni de qualsevol responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari. 

 

Formularis

 Fitxa de creditor (PDF)