Factures

 

Descripció

Els proveïdors de l'Ajuntament de Sant Celoni poden presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

Dades bancàries del creditor

Abans cal que ens comuniqueu les vostres dades bancàries mitjançant el formulari del tràmit Alta i modificació de proveïdors i altres tercers (fitxa creditora).

 

Àrea tramitadora

Intervenció

Plaça de la Vila, 1 (08470 Sant Celoni)

938 641 235

intervencio@santceloni.cat

 

Canals de tramitació

Telemàtic

 

Normativa

 

Altra informació d'interès

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

  • Té validesa legal si disposa de signatura electrònica avançada que garanteixi l'autentificació, la integritat i el no repudi.

  • És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

  • El format electrònic admès és el format factura-e.

  • Facturació (circular) (DOC)

 

Alta i modificació de proveïdors i altres tercers

 

1.- Alta i modificació proveïdors

Qui està obligat a donar-se d’alta com a proveïdor.

Tota persona física o jurídica que presti un servei o faci entrega de béns a l’Ajuntament de Sant Celoni a canvi d’una remuneració.

Documents a presentar

  • Fitxa creditora emplenada ( mínim tots els camps obligatoris), signada pel titular o representant i segellada per l’entitat bancària. El segell de l’entitat bancària pot ser substituït per un certificat de titularitat bancària amb segell d'aquesta. Dit segell podrà ser tan manual com telemàtic.
  • En cas de persones físiques, còpia DNI titular i si hi ha representant, DNI representant junt amb l’autorització signada per efectuar dita representació.
  • En cas d’empreses, es presentarà el DNI representant empresa (apoderat) i escriptura poders vigents.

Si el presentador no és el representant (apoderat) de l’empresa, s’haurà d’adjuntar el DNI del presentador i document, degudament signat pel representant, autoritzant dita presentació.

En cas de modificació de dades caldrà presentar la fitxa creditora juntament amb els documents acreditatius dels titulars i representants i només en cas de modificació de dades bancàries serà necessari el segell del banc o el certificat de titularitat bancària.

Formes de presentació documentació

a.- Presentació presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

b.- Presentació telemàtica: amb instància genèrica. Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de fitxa i la documentació indicada a l’apartat Documents a presentar.

 

Existència de cessió de crèdit

En el cas de que el proveïdor tingui cedit el crèdit a un tercer, haurà de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament els següents documents:

a.- Instància comunicant la cessió de crèdit

b.-Còpia contracte cessió crèdit o factoring.

c.- Escriptura de poders dels signadors del contracte , en el cas d’apoderats d’empreses.

d.- Còpia DNI signadors contracte.

e.-Certificat empresa de vigència poders, en cas d’apoderats d’empreses.

El punt c i e s’exceptuen si es tracta d’empreses enregistrades en el Registre  Electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

f.- En cas de cessió de crèdit il·limitat, és a dir, sense concreció període o factures vinculades, es presentarà document de responsabilitat i compromís de l’empresa indicant que  recau sota la seva responsabilitat el mantenir a l’Ajuntament informat de qualsevol canvi o cancel·lació del contracte, el document anirà signat per l’apoderat de l’empresa cessionària.

 

2.- Alta i modificació d'altres tercers

Entitats jurídiques receptores de subvencions, de devolucions d’ingressos, dipòsits, etc.... en que el pagament, per part de l’Ajuntament, no sigui la contraprestació d’una entrega de béns o prestació de serveis.

Les entitats receptores de subvencions , de devolucions d’ingressos, dipòsits, etc.... en que el pagament, per part de l’Ajuntament, no sigui la contraprestació d’una entrega de béns o prestació de serveis, hauran de presentar els documents d’alta i modificació de proveïdors especificats en els punts anteriors.

Persones físiques receptores d’ajuts, de devolucions d’ingressos, dipòsits, etc.... en que el pagament, per part de l’Ajuntament,  no sigui la contraprestació d’una entrega de béns o prestació de serveis.

Les Persones físiques receptores d’ajuts, de devolucions d’ingressos, dipòsits, etc....en que el pagament, per part de l’Ajuntament, no sigui la contraprestació d’una entrega de béns o prestació de serveis, també han de presentar dita documentació, tenint en compte una sèrie de particularitats:

a.-  La persona física haurà de presentar la fitxa creditora degudament emplenada, signada i segellada pel banc, però podrà substituir el segell bancari per un certificat de titularitat bancària o còpia de la llibreta bancària. De forma excepcional, la persona podrà substituir  els documents bancaris  mencionats per la presentació d’ un rebut on s’acrediti que ell és el titular del compte i on aparegui el núm. IBAN complert. La necessitat d’aquesta excepció haurà de ser justificada i notificada per l’àrea a tresoreria.

b.- Quan la persona física beneficiària endossa el cobrament a un tercer, hi ha d’haver un document signat per dita persona autoritzant l’endós.  Alhora,  l’endossatari haurà de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament els documents d’alta o modificació de proveïdors especificats en els punts anteriors.

Persones físiques receptores de béns i serveis per part de l’Ajuntament que, a canvi, efectuen el pagament de taxes, quotes, preus públics, contribucions especials, etc......

Les persones físiques receptores de béns i serveis per part de l’Ajuntament que, a canvi, efectuen el pagament de taxes, quotes, preus públics, contribucions especials, etc......, seguiran el procediment i la normativa establertes per a cada cas i no serà aplicable el procediment definit en aquest document.

 

Normativa

 

Formularis

Fitxa creditora (PDF)