Alta (empadronament)

 

Descripció

Aquest tràmit permet inscriure's al Padró Municipal d'Habitants.

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona procedent d'un altre municipi o estrangera que vingui a viure a Sant Celoni.

Les persones empadronades que hagin de donar d'alta per naixement els seus fills.

 

Canals de tramitació

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

A partir del moment en què es resideixi al municipi.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

1. Documents d'identificació

En tots els casos:

Document d’identitat vigent de la persona que s’empadrona (DNI, passaport, targeta de residència).

En el cas dels menors d’edat:

 • Llibre de família o

 • Certificat de naixement o

 • Document d’identitat: DNI, passaport, targeta de residència.

En cas de pèrdua o caducitat d’aquest document:

 • Denúncia i

 • Sol·licitud de renovació.

2. Documents relatius al domicili d’empadronament

2.1. Domicili de propietat

 • Escriptura de propietat de l'habitatge o còpia simple, o bé

 • Rebut de l’IBI on hi consteu com a titular.

2.2. Domicili de lloguer

 • Contracte de lloguer vigent amb una durada mínima de sis mesos i darrer rebut pagat.

2.3. Altres situacions

 • En cas de separació o divorci:

  • Resolució judicial on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents acreditatius del domicili.

 • En cas de no ser propietari de l’habitatge:

  • Autorització del llogater.

  • Document d’identitat del llogater.

2.4. Menors d’edat

En cas de menors que s'empadronen amb un sol dels progenitors o tutors:

 • Autorització signada i document d’identitat de l'altre progenitor o tutor.

En cas de separació legal:

 • Sentència judicial atorgant la custòdia dels menors conveni regulador.

 

Termini de resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general.

 

Altra informació d'interès

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on hi figuren els veïns del municipi i constitueix una prova de la seva residència. 

La seva finalitat és determinar la població del municipi. 

Les persones tenen l'obligació d'inscriure's al municipi on resideixen habitualment. Si viuen en més d'un, s'han d'empadronar en el que resideixen la major part de l'any.

 

Formularis

 Autorització d'empadronament

 Autorització d'empadronament progenitors/tutors

 

Baixa

 

Descripció

Aquest tràmit permet:

1. Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país).

2. Sol·licitar la baixa de persones que consten empadronades en un domicili en el què no hi viuen. (*)

(*) Baixa d’ofici per inscripció indeguda

Els ajuntaments donaran de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, a les persones que figurin empadronades incomplint els requisits establerts, això és, que no resideixin habitualment en el municipi, un cop comprovada aquesta circumstància en el corresponent expedient en el que es donarà audiència a la persona interessada.

Aquesta haurà de comunicar el municipi o país en el que viu habitualment i sol·licitar, per escrit, l’alta en el padró municipal o en el Registre de Matrícula de l’Oficina o Secció consular corresponent. Dita sol·licitud serà tramitada per l’ajuntament que acordi la baixa d’ofici.

Si la persona interessada no manifesta expressament la seva conformitat amb la baixa, aquesta només podrà realitzar-se amb l’informe favorable del Consell d’Empadronament.

3. Sol·licitar la baixa per defunció.

 • La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament de Sant Celoni. Per tant, no requereix de la sol·licitud de la persona interessada, si bé el familiar interessat podrà demanar la baixa presentant el certificat de defunció.

 

Qui el pot demanar

La persona major d'edat titular de la propietat o de l'arrendament de l'habitatge, que estigui empadronada al domicili (baixa d'ofici).

La persona interessada o afectada pel tràmit, o en els supòsits de baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe (això és, presentant el certificat de defunció o llibre de família).

 

Canals de tramitació

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

Des del moment en què es detecta un domicili on hi ha persones empadronades que ja no hi viuen.

 

Requisits previs

Les persones empadronades a Sant Celoni que es traslladen a viure a un altre municipi, NO han de comunicar la baixa. En inscriure’s al Padró d’Habitants del nou municipi, han de declarar el municipi on consten empadronades i l’ajuntament de destí ho comunicarà.

Les persones amb nacionalitat espanyola que se’n vagin a l’estranger NO poden demanar la baixa del Padró directament; ho han de comunicar al Consolat espanyol del país on residiran, qui ho transmetrà a l’INE i aquest al Padró Municipal. 

En el cas d’una persona estrangera que marxa d’Espanya, és convenient que comuniqui la baixa ja que, si no, continuaria inscrita indefinidament al Padró Municipal, al no haver-hi comunicació entre diferents països.

En el cas de defunció: qualsevol membre de la família ja inscrita, major d’edat, amb la documentació acreditativa de la defunció (certificat de defunció).

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

En tots els casos:

 • Document d'identitat de la persona interessada (sol·licitant).

En el cas que l'interessat (sol·licitant) sigui el propietari de l'immoble:

 • Còpia simple de l'escriptura de propietat, o

 • Últim rebut de l'IBI. 

En el cas que l'interessat sigui l'arrendatari:

 • Contracte de lloguer, i

 • Últim rebut de lloguer.

En cas de defunció:

 • Original i còpia del certificat de defunció emés pel Registre Civil corresponent.

 

Termini de resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general.

(*) La durada del tràmit de baixa d’ofici és variable, ja que la seva resolució requereix la resposta favorable del Consell d’Empadronament.

Aquesta durada només es pot interrompre per la persona afectada si compareix (presentant el formulari “Acta de compareixença”; vegeu apartat Formularis), i presenta al·legacions o si efectua un canvi de domicili. En el cas de presentar-hi al·legacions, cal que la persona afectada justifiqui documentalment la seva residència efectiva al domicili.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Formularis

 Sol·licitud de baixa (d'ofici)

 Acta de compareixença 

 Instància genèrica (per a la resta de baixes)

 

Canvi de domicili

 

Descripció

Aquest tràmit permet comunicar la modificació de residència al Padró per canvi de domicili dins el mateix municipi. 

En el cas que el trasllat es faci des de qualsevol altre municipi heu de seguir el procediment d'empadronament detallat en el tràmit d'Alta al Padró.

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi.

 

Canals de tramitació

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

Documents identificatius de la persona que realitza el canvi de domicili (original i còpia).

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

 • Si a l'habitatge no hi ha cap persona empadronada o les que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer o rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta.

 • Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la còpia del DNI d'una de les residentes majors d'edat.

 • Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

 

Termini de resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general.

 

Certificats i volants

 

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

 • una persona en un domicili ja sigui actual (d’acord amb les dades actuals que consten al Padró) o històric (en un període de temps determinat).

 • diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (certificat o volant de convivència).

 • una persona difunta que residia en un domicili.

 

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits de baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe).

Els certificats d’empadronament dels menors no emancipats els han de sol·licitar els seus progenitors o representants legals. 

El certificat d’una persona difunta pot sol·licitar-lo qualsevol persona que acrediti un interès legítim: descendents, cònjuge, ascendents o persones autoritzades per aquests.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de sol·licitud (vegeu l'apartat Formularis) i la documentació indicada a l'apartat Dades i documents.   

Si demaneu un certificat/volant de convivència, cal a més aportar el formulari d'autorització (vegeu l'apartat Formularis).

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana

 

Quan es pot demanar

Durant tot l’any.

 

Requisits previs

Estar empadronada al municipi.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

El document a aportar en tots els casos és:

 • Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de família en el cas de menors de 14 anys sense DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).  

En cas de persones de baixa o difuntes, cal aportar la documentació complementària següent:

 • Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant (certificat de defunció).  

En el cas de demanar certificat/volant col·lectiu (referit a les dades de tota la família) es requereix:

 • Indicar nom, dos cognoms i DNI (o data de naixement en el cas de menors de 14 anys) de tots els membres de la família.

 • Autorització de totes les persones majors d'edat empadronades al domicili, expressa i acompanyada de les còpies dels documents d'identitat, i acreditació de la representació legal dels menors d'edat (còpia del certificat de naixement o del llibre de família). 

Cal fer referència a la sol·licitud del motiu pel qual es demana el certificat.

 

Termini de resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general. 

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Formularis

 Sol·licitud de certificat/volant

 Autorització (per a certificats/volants de convivència)

 

Modificació de dades

 

Descripció

Aquest tràmit permet comunicar:

 1. L'actualització de dades que no impliquin modificació de domicili com ara: nacionalitat, nivell d'estudis o canvi de nom.

 2. La correcció de dades que hi figuren en el Padró como ara: noms i cognoms escrits incorrectament, data de naixement, numeració del domicili,... 

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi.

 

Canals de tramitació

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

 • Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen la modificació de dades (original i còpia).

 • Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.).

 

Termini de resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general. 

 

Altra informació d'interès

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el vostre domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics.

 

Renovació de la inscripció padronal

 

Descripció

Cada dos anys, les persones estrangeres no comunitàries que no disposin de permís de residència permanent han de renovar la seva inscripció padronal.

 

Qui el pot demanar

Totes les persones majors d’edat empadronades que no disposin de permís de residència permanent o bé un representant degudament autoritzat i acreditat (mitjançant document notarial).

En el cas dels menors d’edat realitzarà el tràmit el seu representant legal.

 

Canals de tramitació

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana

 

Quan es pot demanar

En qualsevol moment abans dels dos anys de l’alta al Padró o última renovació.

 

Requisits previs

Ser major d’edat.

Pels menors d’edat cal que es presentin els progenitors que tinguin la guarda o custòdia, o bé el tutor legal.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Dades i documents

 • Majors d’edat. Original i còpia de la targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
 • Menors d’edat. La renovació padronal es farà pels seus progenitors o tutors legals, els quals hauran d’aportar la següent documentació:

  • Original i còpia del seu passaport en vigor o permís de residència en vigor.

  • Original i còpia del passaport o permís de residència del representant legal del menor.

  • Original i còpia del document que acrediti la representació del menor (llibre de família amb la inscripció del menor, passaport familiar, o certificat de naixement, entre d’altres).

 

Termini de resolució

El termini és de tres mesos amb caràcter general.

Efectes:

La seva inscripció quedarà renovada durant dos anys.

 

Altra informació d'interès

La renovació és periòdica, cada dos anys comptats des de l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació.

El tràmit es realitza amb la ratificació de les dades padronals i manifestació expressa de la persona mitjançant la seva compareixença a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

En cas de no formalitzar la renovació padronal, la inscripció al Padró Municipal d’Habitants serà objecte de baixa per caducitat.

 

Formularis