Relació de tràmits:

 

 

Dades de contacte:

Economia

Organisme de Gestió Tributària (ORGT) L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que realitza la gestió i la recaptació de tributs, i d'altres ingressos de dret públic, per delegació de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Ajut social a l'impost sobre béns immobles

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de les subvencions que atorgui l’Ajuntament destinades a finançar el pagament de l’impost sobre béns immobles de l’any 2020 a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, i per a les famílies monoparentals.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a pagar l’Impost sobre Béns Immobles del municipi de Sant Celoni durant l’any 2020.

Qui el pot demanar

Els beneficiaris només són els titulars del bé immoble objecte de la seva residència habitual.

Canals de tramitació

 • Telemàtic (amb instància genèrica). Cal adjuntar el formulari de sol·licitud d’ajut social a l’IBI o bé el formulari d’ajut social per a família monoparental, així com la resta de documentació que sigui necessària segons s’indica a l’apartat Dades i documents).

 • Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana. 

Quan es pot demanar

Avís. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'1 de juny de 2020 i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2020, inclòs. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de març de 2020 i finalitzarà el dia 31 de maig de 2020, inclòs.

La convocatòria serà única.

Requisits previs 

S’estableixen els requisits següents en funció de la tipologia de l’ajut:

A) AJUTS PER MOTIU DE RENDA

1. Estar empadronat al municipi de Sant Celoni.

2. Constar al Padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles.

3. No tributar a l’Impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l’habitatge destinat a ús propi i un màxim d’una plaça d’aparcament.

4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb l’AEAT.

5. Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar del contribuent sigui inferior als barems següents:

5.1 Unitat familiar d'un membre: ingressos que no sobrepassin 1,7 vegades el salari mínim interprofessional.

5.2 Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin 2 vegades el salari mínim interprofessional.

5.3 Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.

S’entén per unitat familiar a afectes del compliment del requisits establerts en aquestes bases, les persones empadronades en el mateix habitatge.

Atès que els ingressos computables seran els declarats a l’Agència Tributària durant l’any 2018, s’estableix com a mòdul d’ingressos el salari mínim professional de l’exercici 2018.

En aquell cas en que la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti el dret a la percepció de l’ajut.

B) AJUTS PER TRACTAR-SE DE FAMÍLIES MONOPARENTALS

Per gaudir d’aquesta bonificació s’han de complir els següents requisits:

a) La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als membres de la unitat familiar no pot excedir dels 35.000,00 euros. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar en 13.500,00 euros per cada fill que excedeix del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la consideració de monoparental.

b) La unitat familiar només pot disposar de l’habitatge habitual en propietat, quedant sense aplicació la mateixa quan es disposi d’altres bens immobles llevat que es tracti d’una única plaça d’aparcament.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Celoni i amb l’AEAT.

En aquell cas en que la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies monoparentals s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família monoparental.

En qualsevol cas, els beneficiaris que demanin ajuts pels dos tipus només tindran dret a rebre un ajut, pel qual motiu s’atorgarà l’ajut més beneficiós pel subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles.

La concurrència dels requisits s’acreditarà en el moment de concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Dades i documents

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat, de cadascun dels titulars del bé immoble que sol·liciten l’ajut.

3) Autorització a l’Ajuntament o a l’Organisme de Gestió Tributària com a Ens delegat, de cadascun dels titulars del bé immobles que sol·liciten l’ajut, per demanar certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions d’administracions públiques a l’Agència Espanyola d’Administració Tributària.

4) Autorització a l’Ajuntament o a l’Organisme de Gestió Tributària com a Ens delegat, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per demanar informació sobre la renda a l’Agència Espanyola d’Administració Tributària.

5) Les famílies monoparentals, còpia del carnet de família monoparental on constin tots els membres.

6) Document de domiciliació bancària degudament complimentat.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Normativa

Termini de resolució

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2020.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci administratiu

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Altra informació d'interès

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Formularis

Trieu entre el formulari de sol·licitud d’ajut social a l’IBI o bé el formulari d’ajut social per a família monoparental:

1. Sol·licitud d’ajut social a l’impost sobre béns immobles

2. Sol·licitud d’ajut social a l’impost sobre béns immobles (per família monoparental)

En ambdós casos, cal adjuntar la següent documentació:

 

˄ Torna a l'índex ˄

 

Bonificacions sobre la Taxa d'escombraries

 

1.- Per gaudir per primera vegada de la bonificació caldrà efectuar la corresponent sol·licitud, adjuntant la documentació que es requereix.

2.- Aquesta bonificació estarà vigent mentre no es modifiquin les condicions personals dels contribuents. Si es modifiquen aquestes  de forma que resulti improcedent la bonificació, aquests vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes de que es pugui liquidar la taxa en la seva integritat, sense perjudici del dret de l’Administració a comprovar que es mantenen els requisits per gaudir de la bonificació

3.-En cas que d’ofici es comprovi que els contribuents no reuneixen els requisits per gaudir de la bonificació, l’Ajuntament liquidarà la taxa en la seva integritat. En cas que es tornin a reunir les condicions per tenir dret a la bonificació, els contribuents podran tornar a sol·licitar-la en el termini establert reglamentàriament.

4.-Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació la tarifa serà de 15,00 euros sense que es pugui aplicar cap altra reducció i/o bonificació.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2020, inclòs.

Canals de tramitació

 • Telemàtic (amb instància genèrica). Cal adjuntar els formularis que trobareu a l'apartat Formularis d'aquest tràmit.

 • Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana - el Safareig i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (Ctra. Vella, 5, tel. 938 674 541).

Important. Fitxes de creditor

 • Si el/la sol·licitant no ha modificat el número de compte, no cal tornar-la a presentar (cal indicar-ho en l'apartat corresponent de la sol·licitud).

   

 • Comptes d’ING, sí que cal presentar la fitxa de creditor. Ara bé, si porteu certificat de titularitat amb signatura electrònica, el proper any no caldrà que ho torneu a presentar, a no ser que realitzeu algun canvi.

Formularis

 

˄ Torna a l'índex ˄

 

Bonificacions sobre la Taxa de conservació de nínxols del Cementiri Municipal

 

Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària de la taxa per conservació de nínxols els/les jubilats/des o pensionistes, empadronats/des a Sant Celoni, que compleixin els requisits establerts a l’OF núm 15.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020, inclòs.

Canals de tramitació

 • Telemàtic (amb instància genèrica). Cal adjuntar els formularis que trobareu a l'apartat Formularis d'aquest tràmit.

 • Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana - el Safareig i Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (Ctra. Vella, 5, tel. 938 674 541).

Important. Fitxes de creditor

 • Si el/la sol·licitant no ha modificat el número de compte, no cal tornar-la a presentar (cal indicar-ho en l'apartat corresponent de la sol·licitud).

   

 • Comptes d’ING, sí que cal presentar la fitxa de creditor. Ara bé, si porteu certificat de titularitat amb signatura electrònica, el proper any no caldrà que ho torneu a presentar, a no ser que realitzeu algun canvi.

Formularis

 

˄ Torna a l'índex ˄

 

Domiciliacions bancàries

 

Descripció

Aquesta tràmit permet gestionar el pagament dels següents conceptes, per mitjà d’una entitat financera amb comptes IBAN:

Les entitats financeres on es poden fer domiciliacions per rebuts de l’Ajuntament de Sant Celoni han d’estar autoritzades a operar en els països on sigui d’obligada aplicació la normativa SEPA: Unió Europea (inclou Mònaco i San Marino), Suïssa, Noruega i Liechtenstein.

Qui el pot demanar

Cal que  faci el tràmit la persona titular del compte bancari.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Canals de tramitació

 • Telemàtic (amb instància genèrica). Cal adjuntar el formulari d’ordre SEPA (vegeu apartat Formularis) al formulari electrònic d’instància genèrica.

 • Presencial: a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Preu públic/Taxa

Gratuït.

Dades i documents

Cal presentar els documents següents:

 • Ordre SEPA (vegeu apartat Formularis). El/La deutor/a ha de fer arribar aquesta ordre original, degudament signada i emplenada, al/a la creditor/a, juntament amb còpia del document d’identitat del/de la deutor/a i document que acrediti la titularitat del compte, o bé segell de l’entitat bancària.  

 • Còpia del DNI/NIF (titular del compte).

Altra informació d'interès

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el/la deutor/a AUTORITZA a l’AJUNTAMENT DE SANT CELONI (creditor) a enviar ordres a l’entitat financera del/de la deutor/a per debitar càrrecs en el seu compte, i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al seu compte, d’acord amb les instruccions del/de la creditor/a.

Com a part dels seus drets, el/la deutor té dret a ser reemborsat/da per la seva entitat financera en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. En tot cas, el/la deutor/a haurà de presentar la sol·licitud de reemborsament en el termini màxim de 8 setmanes, a partir de la data en què es va debitar en el seu compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Formularis

 

˄ Torna a l'índex ˄

 

Pagament de taxes i preus públics

 

Descripció

Aquest tràmit permet fer el pagament de deutes municipals amb l'Ajuntament de Sant Celoni, llevat d'aquells tributs que han estat delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Canals de tramitació

 • Telemàtic

 • Presencial: En els caixers de les oficines de l'entitat Bankia, SA.

Requisits previs

En el rebut de la liquidació (vegeu imatge) cal que identifiqueu:

 1. Emissor

 2. Referència

 3. Identificació

Només s'acceptaran les targetes Visa i Mastercard.

No és vàlid l'ús de targetes virtuals.

Quan es pot demanar

Durant el període de pagament en voluntària, especificat en el document de pagament.

Els deutes en període executiu només es poden pagar a les oficines de l'ORGT (Ctra. Vella, 5. 934 729 169).

 

˄ Torna a l'índex ˄