Relació de tràmits:

 

 

Descripció

L’Ajuntament concedeix subvencions a favor d’entitats, públiques o privades, amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social. 

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar subvencions les entitats i associacions sense ànim de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Canals de tramitació

Segons l'article 14 de la Llei 39/2015, les entitats han de presentar les sol·licituds, acceptacions i justificacions, així com la resta de documents, per aquest canal telemàtic:

 • Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi els formularis de sol·licitud, memòria tècnica, memòria econòmica i certificats que trobareu a l’apartat Formularis.

Avís. Tots els formularis són en format PDF editable, el qual requereix que el navegador incorpori l'Adobe Reader 9 o superior.

És necessari emplenar-los des de l'Adobe Reader ja que hi ha un format preestablert, notes aclaridores, valors calculats, entre d'altres, que faciliten la seva tramitació.

Quan es pot demanar

Els períodes de presentació són els següents:

 1. Sol·licitud: S'iniciarà el 13 de maig de 2020  i fins dos mesos comptats a partir de la data en què rebeu l'avís d'inici del període.

 2. Acceptació: (Es publicarà a mesura que avança la tramitació de la subvenció)

 3. Justificació: (Es publicarà a mesura que avança la tramitació de la subvenció)

Requisits previs

Per sol·licitar subvencions és imprescindible:

 • Tenir actualitzades les dades del Registre Municipal d'Entitats (singularment les referides a la junta directiva i a les dades fiscals).

 • Complir amb els criteris que consten a les Bases de subvencions de l'Ajuntament.

Preu públic/Taxa

Gratuït.

Normativa

Altra informació d'interès

Per a complimentar la documentació associada a les sol·licituds:

Formularis

Avís. Els formularis s’han de signar electrònicament.

En cas d’entitats que no disposin de certificat electrònic, i per facilitar la tramitació, el/la president/a o representant legal de l’entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...).

Important: Amb l'idCAT Mòbil només ens identifiquem però no podem signar electrònicament.

Més informació.

 

 

Sol·licitud:

 1. Sol·licitud

 2. Memòria tècnica (sol·licitud)

 3. Memòria econòmica (sol·licitud)

 4. Certificats (sol·licitud)

Acceptació: (Es publicarà a mesura que avança la tramitació de la subvenció)

 1. Acceptació

Justificació: (Es publicarà a mesura que avança la tramitació de la subvenció)

 1. Justificació

 2. Memòria tècnica (justificació)

 3. Memòria econòmica (justificació)

 4. Certificats (justificació)

 

˄ Torna a l'índex ˄

 

Ús d'equipaments municipals

 

Descripció 

L'Ajuntament posa a disposició de les entitats i associacions els equipaments i espais públics perquè hi realitzin tot tipus d'activitats, trobades o reunions.

També la possibilitat de penjar pancartes als llocs disposats per l'Ajuntament, així com utilitzar material (tanques, escenari, taules, cadires, etc).

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

 • Telemàtic (cal adjuntar, si escau, el formulari de declaració responsable al formulari electrònic; vegeu apartat Formularis)

 • Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Dades i documents

Cal presentar els documents següents:

 • Sol·licitud

 • Còpia de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i rebut de pagament.

 • Declaració responsable (vegeu apartat Formularis).

Termini de resolució

El termini màxim és de 3 mesos amb caràcter general.

Formularis

 

˄ Torna a l'índex ˄