Subvencions per a entitats

 

Descripció

L’Ajuntament concedeix subvencions a favor d’entitats, públiques o privades, amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social. 

 

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar subvencions les entitats i associacions sense ànim de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi els formularis de sol·licitud, memòria tècnica, memòria econòmica i certificats.

 

Quan es pot demanar

El període de presentació de les sol·licituds s''inicia el 13 de maig de 2020  i finalitza dos mesos comptats a partir de la data en què rebeu l'avís d'inici del període.

 

Requisits previs

Per sol·licitar subvencions és imprescindible:

 • Tenir actualitzades les dades del Registre Municipal d'Entitats (singularment les referides a la junta directiva i a les dades fiscals).
 • Complir amb els criteris que consten a les Bases de subvencions de l'Ajuntament.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Pla Estratègic de Subvencions 2018-2021 (PDF)
 • Bases d’execució del pressupost municipal 2020 (PDF) (vegeu l'apartat Regulació de subvencions)

 

Altra informació d'interès

 

Formularis

Tots els formularis són en format PDF editable, el qual requereix que el navegador incorpori l'Adobe Reader 9 o superior. És necessari emplenar-los des de l'Adobe Reader.

Els formularis s’han de signar electrònicament. En el cas d’entitats que no disposen de certificat electrònic, el/la president/a o representant legal de l’entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT certificat, DNIe...). Més informació.

 • Sol·licitud (PDF)
 • Memòria tècnica de la sol·licitud (PDF)
 • Memòria econòmica de la sol·licitud (PDF)
 • Certificats de la sol·licitud (PDF)  
 • ​Acceptació (PDF)
 • Justificació (PDF)
 • Memòria tècnica de la justificació (PDF)
 • Memòria econòmica de la justificació (PDF)
 • Certificats de la justificació (PDF)

 

Ús d'equipaments municipals

 

Descripció

L'Ajuntament posa a disposició de les entitats i associacions els equipaments i espais públics perquè hi realitzin tot tipus d'activitats, trobades o reunions.

També la possibilitat de penjar pancartes als llocs disposats per l'Ajuntament, així com utilitzar material (tanques, escenari, taules, cadires, etc).

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Si s'actua per mitjà de representant, caldrà que estigui degudament autoritzat/da i acreditat/da (vegeu el tràmit Autorització de representació).

 

Canals de tramitació

Telemàtic. Cal adjuntar, si escau, el formulari de declaració responsable.

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Dades i documents

Cal presentar els documents següents:

 • Còpia de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i rebut de pagament.

 • Declaració responsable.

 

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Altra informació d'interès

 

Formularis

 • Sol·licitud (PDF) (per a la tramitació presencial)
 • Declaració responsable (PDF)