Descripció

L'Ajuntament concedeix subvencions a favor de persones jurídiques (i físiques) que portin a terme activitats d’interès comunitari, dins el terme municipal de Sant Celoni i la Batllòria, sense afany de lucre, per fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social, en les modalitats: Barris; Cultura, Educació i Esports.

 

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar subvencions les persones jurídiques (i físiques), sense afany de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Celoni.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi els formularis de sol·licitud, memòria tècnica, memòria econòmica i certificats i declaracions diverses.

 

Quan es pot demanar

 • Convocatòria 1/2021: Del 13/07/2021 al 22/09/2021 (ambdós inclosos) (Convocatòria.pdf).
 • Convocatòria 2/2001: Pendent de determinar. Aquesta convocatòria només és per a centres educatius inclosos a la Línia 1 de la Modalitat Educació. Tan aviat es faci pública aquesta convocatòria, es farà saber actualitzant la informació aquí publicada.

 

Requisits previs

Per sol·licitar subvencions és imprescindible:

 • Complir amb els criteris que consten a les Bases de subvencions de l'Ajuntament.
 • Quan es tracti de persones jurídiques, tenir actualitzades les dades del Registre Municipal d'Entitats (singularment les referides a la junta directiva i a les dades fiscals).

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Normativa

 

Formularis

Tots els formularis són en format PDF editable, el qual requereix que el navegador incorpori l'Adobe Reader 9 o superior. És necessari emplenar-los des de l'Adobe Reader.

Els formularis s’han de signar electrònicament. En el cas d’entitats que no disposen de certificat electrònic, el/la president/a o representant legal de l’entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (per a més informació, consulteu els Certificats digitals).

Per a la sol·licitud:

Aquests formularis s'han de presentar dins el termini previst a l'apartat Quan es pot demanar.

Per a l'acceptació:

Aquest formulari s'ha de presentar quan l'Ajuntament hagi notificat l'atorgament.

 • Acceptació.pdf (pendent)

Per a la justificació:

Aquests formularis s'han de presentar quan s'hagin realitzat totes les accions del projecte pel qual s'ha demanat la subvenció i es disposi dels corresponents justificants de despesa efectuada. En cap cas més tard del 31 d'octubre de l'exercici en curs, excepte si la totalitat o part de les activitats subvencionades es realitzen en els darrers 3 mesos de l'any. En aquest cas, el termini per justificar és fins el 31 de gener de l'exercici següent.

 • Justificació.pdf (pendent) (per a totes les modalitats)
 • Memòria tècnica Barris.pdf (pendent)
 • Memòria tècnica Cultura.pdf (pendent)
 • Memòria tècnica Educació (centres).pdf
 • Memòria tècnica Educació (AMPA).pdf
 • Memòria tècnica Esports (activitat continuada).pdf
 • Memòria tècnica Esports (activitat puntual).pdf
 • Memòria econòmica.pdf (pendent) (per a totes les modalitats)
 • Certificats.pdf (pendent) (per a totes les modalitats)

Descripció

L'Ajuntament concedeix subvencions a favor de persones jurídiques (i físiques) que portin a terme activitats d’interès comunitari, dins el terme municipal de Sant Celoni i la Batllòria, sense afany de lucre, per fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social.

 

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar subvencions les persones jurídiques (i físiques), sense afany de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Celoni que hagin signat conveni amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a actuacions subvencionables o que constin consignades al pressupost municipal de l’exercici com a perceptores de subvencions nominatives.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi els formularis de sol·licitud, memòria tècnica, memòria econòmica i certificats i declaracions diverses.

 

Quan es pot demanar

Cal concertar el termini amb la unitat municipal de referència.

 

Requisits previs

Per sol·licitar subvencions és imprescindible:

 • Haver  signat conveni amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a actuacions subvencionables o que la subvenció consti  consignada al pressupost municipal de l’exercici com a nominativa per a l’entitat o persona física.
 • Quan es tracti de persones jurídiques, tenir actualitzades les dades del Registre Municipal d'Entitats (singularment les referides a la junta directiva i a les dades fiscals). 

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

 

Normativa

 

Formularis

Tots els formularis són en format PDF editable, el qual requereix que el navegador incorpori l'Adobe Reader 9 o superior. És necessari emplenar-los des de l'Adobe Reader.

Els formularis s’han de signar electrònicament. En el cas d’entitats que no disposen de certificat electrònic, el/la president/a o representant legal de l’entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (per a més informació, consulteu els Certificats digitals).

Per a la sol·licitud:

Aquests formularis s'han de presentar dins el termini concertat amb la unitat municipal referent.

Per a l'acceptació:

Aquest formulari s'ha de presentar quan l'Ajuntament hagi notificat l'atorgament.

 • Acceptació.pdf (pendent)

Per a la justificació:

Aquests formularis s'han de presentar quan s'hagin realitzat totes les accions del projecte pel qual s'ha demanat la subvenció i es disposi dels corresponents justificants de despesa efectuada. En cap cas més tard del 31 d'octubre de l'exercici en curs, excepte si la totalitat o part de les activitats subvencionades es realitzen en els darrers 3 mesos de l'any. En aquest cas, el termini per justificar és fins el 31 de gener de l'exercici següent.

 • Justificació.pdf (pendent)
 • Memòria tècnica.pdf (pendent)
 • Memòria econòmica.pdf (pendent)
 • Certificats.pdf (pendent)

Descripció

L'Ajuntament posa a disposició de les entitats i associacions els equipaments i espais públics perquè hi realitzin tot tipus d'activitats, trobades o reunions.

També la possibilitat de penjar pancartes als llocs disposats per l'Ajuntament, així com utilitzar material (tanques, escenari, taules, cadires, etc).

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Si s'actua per mitjà de representant, caldrà que estigui degudament autoritzat/da i acreditat/da (vegeu el tràmit Autorització de representació).

 

Canals de tramitació

Telemàtic. Cal adjuntar, si escau, el formulari de declaració responsable.

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Dades i documents

Cal presentar els documents següents:

 • Còpia de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i rebut de pagament.
 • Declaració responsable.

 

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Formularis