Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar a les activitats i material d’educació permanent de l’Escola d’Adults els per al curs 2020-2021 a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

 

Qui el pot demanar

Els alumnes als matriculats a les activitats del Centre de Formació d’Adults Baix Montseny.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi la sol·licitud i la resta de documentació segons s’indica a l’apartat Dades i documents

Excepcionalment de forma presencial al Sax Sala. Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny amb cita prèvia (938 674 175)

 

Quan es pot demanar

 • Alumnat actual: del 8 al 15 de juny de 2020 (ambdós inclosos).

 • Alumnat nou: de l’1 al 18 de setembre.

 

Requisits previs

 1. Estar matriculat en alguna de les activitats d'educació permanent, del Sax Sala. Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny.

 2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques

Criteris econòmics i socials

Allò estipulat a l'apartat dotzè de la convocatòria d'ajuts per a les activitats i material d'educació permanent de l’Escola d’Adults  de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Dades i documents

Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques

 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a la consulta de dades de caràcter tributari, econòmic i/o social.

 • DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen: certificat de naixement o Llibre de família

 • Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat).

 • En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.

 • En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador.

 • En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.

 • En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització de la mare, pare o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari.

 • En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE.

 • Famílies en situació d’ERTO l’any 2020 per situació de Covid-19, cal presentar la documentació següent: 1- Certificat d’empresa conforme el treballador/a està afectada per un ERTO amb el percentatge d’afectació i la base reguladora diària i 2- Les darreres 6 nòmines.​

 

​Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Pagament i justificació

Un cop resolts i notificats els ajuts a les famílies, l'Ajuntament computarà l'import de l'ajut a la partida corresponent

Obligacions dels perceptors

 • Signar la carta d'acceptació i compromís.

 • Assistir el 80% de les activitats.

 • Avisar en cas de no assistència a les activitats.

 • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.

 • Bon comportament i aprofitament de l'activitat.

 • En el termini d'un mes, ingressar la part que correspongui.

 • Tenir cura del material (dossier o llibres).

En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'activitat, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció

Seguiment

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació

​En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

 

Formularis

 Sol·licitud ajuts Escola d'Adults​

 

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar a les activitats de l’Escola de Música, Escola de Teatre i Banc d’Instruments per al curs 2020-2021 a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

 

Qui el pot demanar

Els alumnes als matriculats a les activitats de l’Escola de Música, Escola de Teatre i Banc d’Instruments

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi la sol·licitud i la resta de documentació segons s’indica a l’apartat Dades i documents

Excepcionalment de forma presencial al Centre Municipal d’Expressió amb cita prèvia (938 674 089).

 

Quan es pot demanar

Del 6 al 15 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

 

Requisits previs

 1. Estar matriculat en alguna de les activitats de l'escola de música i de l'escola de teatre que promou l'Ajuntament de Sant Celoni.

 2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques

Criteris econòmics i socials

Allò estipulat a l'apartat dotzè de la convocatòria d'ajuts per a les activitats de l’Escola de Música, Escola de Teatre i Banc d’Instruments de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Dades i documents

Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques

 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a la consulta de dades de caràcter tributari, econòmic i/o social.

 • DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen: certificat de naixement o Llibre de família

 • Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat).

 • En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.

 • En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador.

 • En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.

 • En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització de la mare, pare o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari.

 • En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE.

 • Famílies en situació d’ERTO l’any 2020 per situació de Covid-19, cal presentar la documentació següent: 1- Certificat d’empresa conforme el treballador/a està afectada per un ERTO amb el percentatge d’afectació i la base reguladora diària i 2- Les darreres 6 nòmines.​

 

Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Pagament i justificació

Un cop resolts i notificats els ajuts a les famílies, l'Ajuntament computarà l'import de l'ajut a la partida corresponent

Obligacions dels perceptors

 • Signar la carta d'acceptació i compromís.

 • Avisar en cas de no assistència a les activitats.

 • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.

 • Acompanyar i recollir el nen o nena a l'activitat.

 • Bon comportament i aprofitament de l'activitat. 

 • Respectar el personal de l'entitat.

 • Fer bon ús del material i les instal·lacions.

 • Assumir la part restant de l'import no becat.

En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'activitat per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

Seguiment

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació

En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

 

Formularis

 Sol·licitud activitats escola música i teatre