Ajuts de menjador escolar

 

Descripció

Aquest tràmit permet als infants de les escoles de Sant Celoni  accedir a l’ajut de menjador durant el període de setembre - juny del curs escolar 2020-21.

 

Organisme competent/responsable

Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVR).

 

Àrea tramitadora

Comunitat - Afers Socials

 

Qui el pot demanar

El pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents que cursen qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

 

Canals de tramitació

Presencial amb cita prèvia. Podeu trucar-nos al 938 641 212 (dilluns a divendres: de 09.00 a 14.00).

 

Quan es pot demanar

Del 13 al 24 de juliol de 2020.

Tot i això, es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes.

 

Requisits previs

Cal complir els requisits que estableixin les bases reguladores pel CCVR en el BOPB del 25 de maig de 2020 (PDF) (article 3).

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

S’atorguen ajuts del 50% al 100% sobre 6.33€/dia que és l’import màxim establert pel Departament d’Educació. Més informació (Font: CCVR).

 

Dades i documents

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació obligatòria i complementària que estableix l’article 6 del BOPB de 25 de maig de 2020 (PDF).

 

Normativa

 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya.
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
 • Decret 219/1989 d’1 d’agost., on es van delegar a les comarques les competències del Departament d’educació en relació amb la programació i la gestió de beques i ajuts de menjador.
 • Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
 • Conveni de 24 de maig de 2016 entre el CCVR i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Termini de resolució

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

 

Silenci administratiu

S'entén denegada la petició si no hi ha resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Vies de reclamació

Recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia de la publicació, en el tauler d’anuncis, de la resolució.

 

Altra informació d'interès

La sol·licitud s’ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada.

 

Formularis

Sol·licitud (PDF)

 

Tràmit pas a pas

1- Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.

2- Enviament de la documentació i valoració de la sol·licitud per part del CCVR i del Departament d’Educació.

3- Un cop resolta la sol·licitud, se us comunicarà la resolució.

 

Ajuts per a les activitats d'estiu

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar els ajuts a la quota de les Activitats d’estiu, de l’any 2020, per als infants que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

 

Àrea tramitadora

Comunitat - Afers Socials

 

Qui el pot demanar

Els participants a les activitats d’estiu que s’ofereixen a la guia d’estiu 2020, excepte pel servei de bon dia, menjador, excursions i acampades no incloses en el preu.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.

 

Quan es pot demanar

De l'1 al 15 de juny de 2020 (ambdós inclosos).

 

Requisits previs

 1. Participar en una de les activitats que organitzen les entitats del municipi que participen en el projecte d'activitats d'estiu.

 2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries

Criteris econòmics i socials

Allò estipulat a l'apartat dotzè de la Convocatòria d'ajuts a les activitats d'estiu de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Dades i documents

Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques

 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a la consulta de dades de caràcter tributari, econòmic i/o social.
 • DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen: certificat de naixement o Llibre de família
 • Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat).
 • En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.
 • En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador.
 • En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.
 • En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització de la mare, pare o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari.
 • En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE.
 • Famílies en situació d’ERTO l’any 2020 per situació de Covid-19, cal presentar la documentació següent: 1- Certificat d’empresa conforme el treballador/a està afectada per un ERTO amb el percentatge d’afectació i la base reguladora diària i 2- Les darreres sis nòmines.

 

Termini de resolució

Les resolucions de les activitats d'estiu es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Pagament i justificació

D'acord amb la prèvia autorització de les famílies de cedir el dret de cobrament de l'ajut a l´entitat organitzadora homologada, s'abonarà l'import de l'ajut directament a:

1. Centres educatius.
2. Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
3. Entitats locals.

Per justificar els ajuts, hauran de presentar la carta certificada signada i segellada de la relació d'alumnes becats que s'han inscrit a l'activitat i la quantia concedida, factures o rebuts justificatius nominals de cada beneficiari amb l'import de l'activitat les cartes de compromís signades per les famílies

Obligacions dels perceptors

 • Signar la carta d'acceptació i compromís.
 • Avisar en cas de no assistència a les activitats.
 • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.
 • Acompanyar i recollir el nen o nena a l'activitat
 • Bon comportament i aprofitament de l'activitat
 • Respectar el personal de l'entitat.
 • Fer bon ús del material i les instal·lacions.
 • Assumir la part restant de l'import no becat. 
 • En el cas que la persona receptora de l'ajut social faci un canvi d'entitat i/o centre escolar per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

Seguiment

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació

En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

 

Formularis

Sol·licitud (PDF)

 

Ajuts per a les activitats i material d'educació permanent

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar a les activitats i material d’educació permanent de l’Escola d’Adults els per al curs 2020-2021 a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

 

Àrea tramitadora

Comunitat - Afers Socials

 

Qui el pot demanar

Els alumnes matriculats a les activitats del Centre de Formació d’Adults Baix Montseny.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

Excepcionalment de forma presencial al Sax Sala. Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny amb cita prèvia (938 674 175)

 

Quan es pot demanar

 • Alumnat actual: del 8 al 15 de juny de 2020 (ambdós inclosos).
 • Alumnat nou: de l’1 al 18 de setembre.

 

Requisits previs

 1. Estar matriculat en alguna de les activitats d'educació permanent, del Sax Sala. Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny.

 2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques

Criteris econòmics i socials

Allò estipulat a l'apartat dotzè de la convocatòria d'ajuts per a les activitats i material d'educació permanent de l’Escola d’Adults  de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Dades i documents

Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques

 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a la consulta de dades de caràcter tributari, econòmic i/o social.
 • DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen: certificat de naixement o Llibre de família
 • Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat).
 • En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.
 • En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador.
 • En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.
 • En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització de la mare, pare o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari.
 • En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE.
 • Famílies en situació d’ERTO l’any 2020 per situació de Covid-19, cal presentar la documentació següent: 1- Certificat d’empresa conforme el treballador/a està afectada per un ERTO amb el percentatge d’afectació i la base reguladora diària i 2- Les darreres sis nòmines.​

 

​Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Pagament i justificació

Un cop resolts i notificats els ajuts a les famílies, l'Ajuntament computarà l'import de l'ajut a la partida corresponent

Obligacions dels perceptors

 • Signar la carta d'acceptació i compromís.
 • Assistir el 80% de les activitats.
 • Avisar en cas de no assistència a les activitats.
 • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.
 • Bon comportament i aprofitament de l'activitat.
 • En el termini d'un mes, ingressar la part que correspongui.
 • Tenir cura del material (dossier o llibres).

En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'activitat, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció

Seguiment

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació

​En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

 

Formularis

Sol·licitud (PDF)

 

Ajuts per a les activitats de l'escola de música, escola de teatre i banc d'instruments

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar a les activitats de l’Escola de Música, Escola de Teatre i Banc d’Instruments per al curs 2020-2021 a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

 

Àrea tramitadora

Comunitat - Afers Socials

 

Qui el pot demanar

Els alumnes matriculats a les activitats de l’Escola de Música, Escola de Teatre i Banc d’Instruments

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi la sol·licitud i la resta de documentació segons s’indica a l’apartat Dades i documents

Excepcionalment de forma presencial al Centre Municipal d’Expressió amb cita prèvia (938 674 089).

 

Quan es pot demanar

Del 6 al 15 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

 

Requisits previs

 1. Estar matriculat en alguna de les activitats de l'escola de música i de l'escola de teatre que promou l'Ajuntament de Sant Celoni.

 2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques

Criteris econòmics i socials

Allò estipulat a l'apartat dotzè de la convocatòria d'ajuts per a les activitats de l’Escola de Música, Escola de Teatre i Banc d’Instruments de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Dades i documents

Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques

 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a la consulta de dades de caràcter tributari, econòmic i/o social.
 • DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen: certificat de naixement o Llibre de família
 • Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat).
 • En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.
 • En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador.
 • En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.
 • En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització de la mare, pare o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari.
 • En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE.
 • Famílies en situació d’ERTO l’any 2020 per situació de Covid-19, cal presentar la documentació següent: 1- Certificat d’empresa conforme el treballador/a està afectada per un ERTO amb el percentatge d’afectació i la base reguladora diària i 2- Les darreres 6 nòmines.​

 

Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Pagament i justificació

Un cop resolts i notificats els ajuts a les famílies, l'Ajuntament computarà l'import de l'ajut a la partida corresponent

Obligacions dels perceptors

 • Signar la carta d'acceptació i compromís.
 • Avisar en cas de no assistència a les activitats.
 • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.
 • Acompanyar i recollir el nen o nena a l'activitat.
 • Bon comportament i aprofitament de l'activitat. 
 • Respectar el personal de l'entitat.
 • Fer bon ús del material i les instal·lacions.
 • Assumir la part restant de l'import no becat.

En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'activitat per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

Seguiment

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació

En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

 

Formularis

Sol·licitud (PDF)

 

Ajuts per a llibres, material curricular i continguts digitals

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar els ajuts a la quota dels llibres, material curricular i continguts digitals per al curs 2019-2020 a persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida.

 

Àrea tramitadora

Comunitat - Afers Socials

 

Qui el pot demanar

Les famílies amb alumnes als centres educatius de Sant Celoni i La Batllòria.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents. 

 

Quan es pot demanar

De l'1 al 15 de juny de 2020 (ambdós inclosos).

 

Requisits previs

 1. Estar matriculat en un centre sufragat amb fons públic de Sant Celoni, la Batllòria o l'Institut escola La Tordera.

 2. Cursar els nivells educatius entre P3 i 4t d'ESO, ambdós inclosos.

 3. Participar en el programa de Socialització i/o reutilització de llibres de l'escola on assisteix l'alumne, en el cas que es realitzi aquest programa per al seu cicle i nivell.

 4. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.

 5. Haver tornat a l'escola els llibres becats, a partir de 3r de primària, en perfectes condicions, per tal de què passin a formar part del projecte de socialització. En el cas de no estar en bon estat, l'escola podrà demanar a la família l'import real del cost del llibre.

 6. Estar al corrent de les obligacions tributàries

Criteris econòmics i socials

Allò estipulat a l'apartat dotzè de la convocatòria d’ajuts de llibres de l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Dades i documents

Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques

 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a la consulta de dades de caràcter tributari, econòmic i/o social.
 • DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen: certificat de naixement o Llibre de família
 • Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat).
 • En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.
 • En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador.
 • En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.
 • En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització de la mare, pare o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari.
 • En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE.
 • Famílies en situació d’ERTO l’any 2020 per situació de Covid-19, cal presentar la documentació següent: 1- Certificat d’empresa conforme el treballador/a està afectada per un ERTO amb el percentatge d’afectació i la base reguladora diària i 2- Les darreres sis nòmines.

 

Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Pagament i justificació

D'acord amb la prèvia autorització de les famílies de cedir el dret de cobrament de l'ajut a l´entitat organitzadora homologada, s'abonarà l'import de l'ajut directament a:

1. Centres educatius.
2. Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
3. Entitats locals.

Per justificar els ajuts, hauran de presentar la carta certificada signada i segellada de la relació d'alumnes becats que s'han inscrit a l'activitat i la quantia concedida, factures o rebuts justificatius nominals de cada beneficiari amb l'import de l'activitat les cartes de compromís signades per les famílies

Obligacions dels perceptors

 • Signar i complir els requisits especificats a la carta de compromís. En cas d’incompliment dels compromisos, es perdrà el dret d’ajut per la convocatòria del curs següent.
 • Tenir cura dels llibres, el material curricular i de continguts digital.
 • Assumir la part restant de l'import no becat.
 • Retornar els llibres a l'escola a l'acabar el curs, a partir de 3r d'educació primària fins a 4t d'ESO, en bones condicions:
  • Ben folrats.
  • Sense pàgines trencades.
  • Sense anotacions ni guixades.

En el cas que la persona receptora de l'ajut social faci un canvi d'entitat i/o centre escolar per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

Seguiment

S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.

Revocació

En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la seva vigència (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la seva baixa i revocació.

 

Formularis

Sol·licitud (PDF)

 

Bonificacions a la taxa d'utilització dels horts municipals 

 

Descripció

Sol·licitud que poden efectuar les persones adjudicatàries d'una parcel·la dels horts municipals (físiques i jurídiques) per a ésser bonificades en el pagament de la taxa corresponent.

L'ordenança fiscal número 22, reguladora d'aquesta taxa, contempla dos motius de bonificació: per raó de capacitat econòmica i de condicions socials.

 

Àrea tramitadora

Comunitat - Afers Socials

 

Qui el pot demanar

Tota persona adjudicatària d'una parcel·la d'hort municipal. Si s'actua amb representant, aquest ha d'estar autoritzat i acreditat (vegeu el tràmit Autorització de representació).

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.

Presencial: a les Oficines d'Atenció CiutadanaEn cas de tramitació presencial, cal utilitzar el formulari d'instància genèrica que trobareu a l'apartat Formularis del tràmit Instància genèrica i aportar la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.  

 

Quan es pot demanar

De l’11 al 22 de gener de 2021 (ambdós inclosos).

 

Requisits previs

Per a persones individuals:

 • Ser major d'edat
 • Estar empadronat/da al municipi de Sant Celoni
 • No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, per qualsevol títol. Excepcionalment, es podran admetre sol·licituds de persones que disposin d'un hort fora d'ordenació en un espai públic, les quals estaran obligades a deixar aquell per poder ocupar l'hort adjudicat.
 • No tenir deutes amb la hisenda local.
 • No conviure amb cap altre usuari/ària o sol·licitant d'un hort municipal. En aquest sentit, només s'admetrà una sol·licitud per domicili. En cas que es presenti més d'una sol·licitud per domicili, únicament s'admetrà la primera registrada en les dependències municipals, restant excloses la resta.

Per a entitats o col·lectius:

Associacions sense ànim de lucre amb seu social a Sant Celoni i que estiguin inscrites en el Registre municipal d'entitats. En la sol·licitud es designarà una única persona física responsable, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades del procés i, en el seu cas, serà la responsable del compliment dels drets i obligacions derivats de la llicència.


L'adjudicació d'un hort municipal també obliga al pagament d'una taxa anual, que l'any 2020 és de 1,20 € per m2 de parcel·la, que inclou el consum d'aigua de 0,45 m3 per cada m2 de parcel·la. A partir d'aquesta quantitat d'aigua, l'hortolà/na haurà de pagar-ne el consum suplementari a 0,45 €/m3.

Criteris econòmics per establir la quantia dels ajuts

Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre en relació en relació a l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) la persona  titular de la llicència d’ocupació, establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants

Situació econòmica en funció de l’Indicador Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

Percentatge de bonificació de la taxa

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC

100 %

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC

80 %

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC

50 %

Condicionants socials

Percentatge de bonificació de la taxa

Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis

10 %

Orientació d’algun servei de la xarxa pública de salut, serveis socials bàsics o serveis especialitzats de l'ús d’un hort com a benefici per a la persona usuària.

10 %

 

L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants.

Per calcular l’IRSC s’utilitzarà la fórmula següent i es compararà amb l’IRSC corresponent al número de membres de la unitat familiar:

IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer (569,12 €) hipoteca (fins un màxim de 853,68 €)

 

Composició Unitat de Convivència (membres)

IRSC 2016

Situació econòmica segons l’IRSC

50% de l’ajut

80% de l’ajut

100% de l’ajut

Ingressos entre el 100% i el 66,6% de l’IRSC

Ingressos entre el 66,6% i el 33,3% de l’IRSC

Ingressos inferiors al 33,3% de l’IRSC

Un

569,12 €

De 569,12 € a 379,04 €

De 379,03 € a 189,52 €

De 189,51 €  a 0 €

Dos

739,86 €

De 739,86 € a 492,75 €

De 492,74 € a 246,38 €

De 246,37 € a 0 €

Tres

910,59 €

De 910,59 € a 606,46 €

De 606,45 € a 303,23 €

De 303,22 € a 0 €

Quatre

1.081,33 €

De 1.081,33 € a 720,17 €

De 720,16 € a 360,09€

De 360,08 € a 0 €

Cinc

1.252,06 €

De 1.252,06 € a 833,88 €

De 833,87 € a 416,94 €

De 416,93 € a 0 €

Sis o més

1.422,80 €

De 1.422,80 € a 947,59€

De 947,58 € a 473,80 €

De 473,79 € a 0 €

 

Dades i documents

 • Document d’identitat de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència (original i còpia).
 • Autorització d’accés a dades fiscals de tots els membres de la Unitat de Convivència. Cal aportar aquest formulari PDF.
 • Darrer rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual.
 • En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben (original i còpia).
 • Documentació que acrediti que el/la sol·licitant està derivat/da d’algun servei de la xarxa pública de salut, serveis socials bàsics o serveis especialitzats i que aquest recomani l'ús d’un hort com a benefici per a la persona usuària.

 

Normativa

Ordenança fiscal número 22. Taxa per la utilització dels horts municipals situats al Molí de les Planes (vegeu les Ordenances fiscals).

 

Altra informació d'interès