La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

Plantilla orgànica municipal de l'Ajuntament de Santa Oliva aprovada inicialment per acord de Ple municipal en sessió celebrada en data 29 de març de 2019, juntament amb el pressupost general, la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019, amb número d’expedient 2426/2018, quedant sotmès a informació pública segons anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província amb número d’inserció 2019-3144 de data 3 d’abril de 2019 i en el Taulell d'anuncis municipal. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, des del 4 al 26 d’abril de 2019, ambdós inclosos, aquest acord passa a ser definitiu, quedant aprovat definitivament: