Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Es fa pública en extracte la relació de Decrets d'Alcaldia dictats fins a la data 03.10.2019 als efectes de donar compliment a les obligacions que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Secretari interventor municipal

AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA