Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

D’acord amb l’article 55.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els alts càrrecs de les administracions publiques es sujecten als seguents principis d’actuació:

 

Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta següents:


a) El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès, establert pel títol IV.
d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
h) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.
i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.
j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
l) La bona fe.
m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
n) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de llurs competències."

 

Òrgan d'aprovació