Participació en processos de selecció o provisió de personal de l'Ajuntament

Presentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament.

 

COMENÇAR LA PRESENTACIÓ EN LÍNIA  

 

CONVOCATÒRIES 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 

 

Denominació procés selectiu

Presentació sol·licituds

Estat

Personal Administratiu  Del 15/07/2023 al 03/08/2023 Finalitzat termini presentació
 

 

BORSES DE TREBALL 

 

Denominació procés selectiu

Presentació sol·licituds

Estat

Personal tècnic d'empresa, emprenedoria i economia social i solidària Del 12/08/2023 al 31/08/2023 En termini de presentació 
 

 

 

Denominació procés selectiu

Presentació sol·licituds

Estat

Promoció interna plaça sots inspector/a de la Policia Local Del 13/06/2023 al 03/07/2023 Finalitzat termini presentació
Promoció interna tècnic/a grau mitjà Esports Del 04/08/2023 al 23/08/2023 En termini de presentació 
Promoció interna tècnic/a superior en Informàtica Del 08/08/2023 al 27/08/2023 En termini de presentació
Promoció interna tècnic/a superior de Ciutat i Sostenibilitat Del 09/08/2023 al 28/08/2023 En termini de presentació

 

OFERTA D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ - CONCURS OPOSICIÓ 

Denominació procés selectiu

Presentació sol·licituds

Estat

 

   

 

OFERTA D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ - CONCURS 

Denominació procés selectiu

Presentació sol·licituds

Estat

 

   


 

Llegiu atentament les bases generals i específiques de les convocatòries.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els successius anuncis, s’exposaran al tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Ripollet i al web municipal: Convocatòries d'ocupació pública

 

Per a més informació podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu al qual us estigueu presentant.

 
En termini
Canals de tramitació
 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos: 

1. Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit, si escau. 

2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.

Important: en el procés de signatura electrònica heu d'escollir l'opció Bloquejar el document una vegada signat abans de guardar el document.

3. Feu clic a l'enllaç COMENÇAR i identifique-vos amb qualsevol dels mitjans reconeguts (idCat mòbil, certificat digital, cl@ve)

4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) 

5. Continueu el pasos indicats per a la presentació de la sol·licitud

 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 

 • Presencial amb Cita prèvia

CASA OBERTA D'ATENCIÓ COMUNITÀRIA

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA  

  C/Balmes núm.4

08291-RIPOLLET

En horari de matí, es recomana demanar cita prèvia per a l'atenció presencial a través de la plataforma citaprevia.ripollet.cat

En horari de tarda, no és necessari sol·licitar cita prèvia. 

Horari d'atenció a la ciutadania (del 16 de setembre al 14 de juny):

De dilluns a dijous de les 8.30 a les 14.00 hores  i de 15.30 a 19.00 hores.

Divendres i vigílies de festius de les 8.30 a les 14.00 hores.

Dissabtes tancat.

 

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

 

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

 

Dissabtes tancat. 

 

Durant el mes d'agost s'atendrà únicament amb cita prèvia. Es pot demanar a través de la plataforma citaprevia.ripollet.cat

Preu / Taxa

D'acord amb l'ordenança fiscal 25. Taxa per expedició de documents administratius: 

Taxa inscripció procés selectiu: 

Categoria

Taxa

Grup A1

30,00 €

Grup A2

25,00 €

Grup B

25,00 €

Grup C1

20,00 €

Grup C2

15,00 €

Grup E

10,00 €

 

L'impagament o el pagament incomplet implica l'exclusió del procés.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d'identitat
 • Títol acadèmic requerit a la convocatòria
 • Currículum vitae actualitzat
 • Certificat del nivell de català exigit a les bases de la convocatòria i emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o altre equivalent, o superior. 
 • Justificant de l’autoliquidació.
 • Acreditació dels mèrits al·legats, si s'escau. 
 • Full autoavaluació concurs mèrits, que consta a cada convocatòria, si s'escau. 

 

En el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola

 • Acreditació de coneixements de la llengua castellana d’acord amb les bases de la convocatòria. 
Àrea tramitadora
Persones i Organització 
Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Mitjans de pagament
La taxa es pagarà mitjançant autoliquidació i s'acreditarà en el moment de la presentació de la sol·licitud. 
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases generals de processos selectius, publicades el dia 30 de setembre de 2010 al Butlletí Oficial de la Província. (BOPB)
 • Bases específiques reguladores del procés de selecció concret.
Termini de Resolució
3 mesos
Silenci administratiu
Negatiu
Vies de reclamació
Les vies de reclamació estan detallades a les bases reguladores de cada procés de selecció. 
Informació bàsica sobre protecció de dades:

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris:

Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui.

Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.

Destinataris: òrgan administratiu competent.

Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.

Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat. Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Actualitzat el 11/08/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.