Subvenció per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu de contribuir al finançament d'activitats i/o projectes de caràcter cultural realitzats per entitats i associacions sense ànim de lucre al municipi de Ripollet. 

Es defineixen tres línies de subvencions: 

  1. Manteniment i viabilitat de les seus socials de les entitats. (SUBVCULTURA -a)
  2. Suport a activitats i programes culturals  (SUBCULTURA-b)
  3. Imatgeria festiva popular. (SUBVCULTURA-c)

 

IMPORTANT: S'HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER CADA A LÍNIA O PROGRAMA QUE ES VULGUI SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ. 

 

Per a més informació poden consultar: 

Convocatòria per a la concessió de subvencions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per projecte i activitats culturals

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 3 d'agost fins el 30 de setembre de 2022.  (ambdós inclosos)

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023.

 

 

Fora de termini
Preu / Taxa
Gratuït
Documentació a aportar

1. En el moment de la sol·licitud de la subvenció:

En cas que hi participin menors d’edat en les activitats:

Documentació addicional:

Aquesta documentació només s’haurà d’aportar en cas que no s’hagi aportat amb anterioritat a l’Ajuntament de Ripollet. Si ja s’ha presentat i és vigent caldrà acreditar-ho.

  • Escriptura de constitució o Estatuts de l’entitat vigents.

En cas d’associació o fundació de nova creació:

  • Certificat d’inscripció al Registre Oficial que correspongui.

 

Organisme competent / Responsable
Cultura
Àrea tramitadora
Cultura
Qui el pot demanar

Entitats locals sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin com a objectiu principal  treballar envers la cultura, que en els seus estatuts s’acrediti degudament el caràcter cultural de l’entitat i, que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que fomentin l’assoliment de finalitats que afavoreixin la dinamització cultural del municipi.

 
Canals de tramitació
Electrònic
  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos: 

1. Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit, si escau. 

2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.

3. Feu clic a l'enllaç COMENÇAR i identifique-vos amb qualsevol dels mitjans reconeguts (idCat mòbil, certificat digital, cl@ve)

4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) 

5. Continueu el pasos indicats per a la presentació de la sol·licitud

 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

Termini de Resolució
3 mesos.
Silenci administratiu
Negatiu
Vies de reclamació

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Terminis:

  • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
  • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Altra informació d’interès

La sol·licitud suposa l’acceptació de la bases de la convocatòria en règim de concurrència competitiva.

 

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris:

Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui.

Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.

Destinataris: òrgan administratiu competent.

Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.

Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat. Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Actualitzat el 03/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.