Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 anys o més

Sol·licitar una subvenció per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatge o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió per a persones de 36 anys o més.

Fora de termini
Requisits previs
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge
   • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
   • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   • Demarcació de Girona: 650 euros.
   • Demarcació de Lleida: 600 euros
   • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   • Les Terres de l’Ebre, 600 euros
  • Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació
   • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
   • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
   • Demarcació de Girona: 350 euros.
   • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
   • Demarcació de Lleida: 300 euros.
   • Les Terres de l'Ebre: 300 euros 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
Preu / Taxa
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.
Documentació a aportar
Àrea tramitadora
Habitatge
Qui el pot demanar
Persones amb una edat de 36 anys o més, empadronades a Ripollet, i  que compleixin els requisits de la convocatòria.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos: 

1. Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit, si escau. 

2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.

3. Feu clic a l'enllaç COMENÇAR i identifique-vos amb qualsevol dels mitjans reconeguts (idCat mòbil, certificat digital, cl@ve)

4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) 

5. Comproveu la informació i presenteu-la.

 

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 

 • Presencial amb Cita prèvia

  OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  

            C/Balmes núm.4
            08291-RIPOLLET
           

Imprescindible cita prèvia
Per a l'atenció presencial cal demanar cita prèvia a través de la plataforma citaprevia.ripollet.cat.

 

Horari d'atenció a la ciutadania
 

De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 

Horari d'estiu: Des del 15 de juny al 15 de setembre:

De dilluns a divendres  de 8:30 a 14:00 hores.
Dissabtes tancat.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud
Del 28 de juny  2022  fins 15 de juliol 2022 (ambdós inclosos)
Silenci administratiu
Negatiu
Vies de reclamació
Contra les resolucions de concessió o denegació, es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Altra informació d’interès

 

Per més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=&moda=1

Podeu consultar les preguntes freqüents en el aquest enllaç

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris:

Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui.

Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.

Destinataris: òrgan administratiu competent.

Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.

Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat. Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Actualitzat el 27/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.