Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ADSCRIT AL LLOC DEL TREBALL DE TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, SUBESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.
 
Data d’aprovació Bases convocatòria : 04/02/2020
Publicació BOPB bases: 12/03/2020
Publicació DOGC bases: 12/03/2020
Publicació BOE extracte: 28/02/2020
Inici presentació instàncies: 13/02/2020
Últim dia presentació instàncies: 03/03/2020
Resolució llistat provisional admesos i exclosos: Pendent de publicar
Atesa la Disposició Transitòria tercera del RDL 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma, que ha establert la suspensió i interrupció automàtica dels terminis per a  la tramitació dels procediments de les Administracions Locals, començarà a comptar un cop s'aixequi aquesta suspensió (termini de 10 dies punt 6.2 bases generals).
Resolució llistat definitiu admesos i exclosos: 
Primera prova teòrica. Coneixements comuns: 
Anunci resultats primera prova teòrica. Coneixements comuns: 
Segona prova teòrica. Coneixements professionals:
Anunci resultats segona prova teòrica. Coneixements professionals:
Tercera prova pràctica. Coneixements professionals:
Anunci resultats tercera prova pràctica. Coneixements professionals:
Quarta prova. ACTIC:
Anunci resultats quarta prova. ACTIC:
Cinquena prova. Entrevista competencial:
Anunci resultats cinquena prova. Entrevista competencial:
Anunci resultats valoració de mèrits:
Anunci resultats TOTAL: