Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

L'Ajuntament de Pacs del Penedès no disposa d'un "Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern". No obstant els i les membres del consistori treballaran per:

  • El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat.
  • El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
  • La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès, establert pel títol IV.
  • La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
  • La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
  • L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut.
  • El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.