Alta o baixa en el cens municipal d'animals domèstics de companyia

Què és i en què consisteix:

Alta: És el tràmit per inscriure els animals de companyia (gossos, gats i fures entre d’altres) en el registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.

Baixa: Tràmit per comunicar la defunció de l’animal o bé que s’ha sol·licitat el canvi de cens a un altre municipi.

Canvi de domicili: Per notificar un canvi en el domicili de residència de l’animal.

En termini
Requisits previs
Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de l’animal mitjançant xip o tatuatge.
Documentació a aportar
  • Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant [Obligatori] [Ambdues]
  • Documentació de l’animal (xip i cartilla sanitària) [Obligatori] [Ambdues]

El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF.

Organisme competent / Responsable
Medi Ambient
Àrea tramitadora
Registre general
Qui el pot demanar
Qualsevol persona que sigui propietària d’un animal de companyia que resideixi habitualment a Òrrius.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament d'Òrrius a seu-e.cat/ca/web/orrius/tramits-i-gestions.

Modalitat presencial: De dilluns a divendres en horari de 9 a 13 h a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d'Òrrius.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any
Termini de sol·licitud

Els propietaris d’animals de companyia amb residència habitual al municipi, han de censar-los dins el termini màxim de trenta dies, a partir de la data de naixement o de l’adquisició de l’animal o del canvi de residència.

Mitjans de pagament
Liquidació
Termini de Resolució
L’acció municipal és procedir a la inscripció. No hi ha resolució de l’Ajuntament.
Silenci administratiu
Al no haver resolució de l’Ajuntament, no hi ha efectes positius o negatius per la manca de resposta.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT D’ÒRRIUS, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable: AJUNTAMENT D’ÒRRIUS.

Finalitat del tractament de les seves dades personals: Registrar l’entrada de la documentació presentada pels ciutadans i donar tràmit a les corresponents sol·licituds.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.

Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable.

Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.

Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web: http://www.orrius.cat L’AJUNTAMENT D’ÒRRIUS  l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Actualitzat el 03/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.