APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

 

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària tinguda el 31 de juliol de 2018, ha aprovat inicialment el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM).

 

Es sotmet el POUM al tràmit d'informació pública per tal que totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

 

Període d'informació pública i al·legacions: a partir del dia 3 de setembre i fins el dia 9 de novembre (computen 45 dies hàbils a comptar dels anuncis de les publicacions oficials), 

 

Durant el termini d'exposició pública, l'expedient es pot consultar:

 

a.- Presencialment:

 

Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana

Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà

Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 h i dimarts de 16:30 a 19:00 h –l’horari de tarda s’aplica a partir del 15 de setembre-

 

b.- Telemàticament

 

Portal web de transparència de l’Ajuntament (apartat «Acció de govern i normativa», subapartat «Urbanisme», i a la carpeta «POUM 2018: Pla d'ordenació urbanística municipal»).

 

Marta Verdejo Sánchez

Alcaldessa

 

ÍNDEXS DE LA DOCUMENTACIÓ

 

La documentació que integra el POUM s'aplega en 3 blocs:

 

1. Documentació escrita

2. Plànols d'informació

3. Plànols d'ordenació

 

  • ÍNDEX DOCUMENTACIÓ ESCRITA

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
2. ANNEX MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
3. MEMÒRIA SOCIAL
4. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
5. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
6. CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
7. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
8. NORMES URBANÍSTIQUES
9. ANNEX NORMES URBANÍSTIQUES

 

  • ÍNDEX PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

 

TERRITORI

I-01 Emmarcament territorial

I-02 Orografia i hidrologia superficial

I-03 Anàlisi de Pendents (5 fulls)

I-04 Connectivitat territorial

I-05 Zones inundables (5 fulls)

I-06 Edificacions en el territori (5 fulls)

I-07 Parcel·les ocupades (5 fulls)

I-08 Espais d’Interès Natural

I-09 Condicionants de creixement

I-10 Xarxa viària existent o planificada (4 fulls)

 

ESPAI PÚBLIC

I-11 Zones verdes i equipaments

 

HISTÒRIA

I-12 Elements catalogats

 

SERVEIS URBANS

I-13 Xarxa de distribució d’aigua potable (6 fulls)

I-14 Xarxa d’electricitat

I-15 Sanejament. Plànol general de funcionament. (7 fulls)

 

PLANEJAMENT

I-16 Planejament vigent (6 fulls)

 

  • ÍNDEX PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

 

ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

O-1.1 Règim urbanístic del sòl

O-2.1 Estructura general del sòl – Categories viàries

O-2.2 Espais lliures i equipaments comunitaris


SERVEIS URBANS

O-3.1 Xarxa de distribució d’aigua potable (6 fulls)

 

GESTIÓ DEL SÒL

O-4.1 Zonificació de creixements en sòl no urbanitzable [PEU]

O-4.2 Zonificació dels creixements en el sòl urbà i urbanitzable [SUD, PAU i PEU]

 

ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

O-5.1 Sòl no urbanitzable (5 fulls)

 

REGULACIÓ DEL SÒL

O-5.2 Zonificació del sòl urbà i urbanitzable [Urbanitzacions] (15 fulls)

 

CATÀLEG DE BÉNS CULTURALS I DE MASIES I CASES RURALS

O-6.1 Elements catalogats en Sòl Urbà i Sòl No Urbanitzable